همکاران

علی امینی

  علی امینی

مسئول آموزش


 •   مدیریت آموزش های آزاد، نوبت دوم و دانشجویان خارجی

 •   اداره آموزش

 •   5632202235

 •   5632202235

 •   AliAmini[at]birjand.ac.ir

سلمان رفیعی

  سلمان رفیعی

کارشناس آموزش


 •   مدیریت آموزش های آزاد، نوبت دوم و دانشجویان خارجی

 •   اداره آموزش

 •   5632202235

 •   5632202235

 •   Rafiei۱۶۶۶[at]birjand.ac.ir

جواد حسن زاده

  جواد حسن زاده

مسئول دبیرخانه و بایگانی


 •   مدیریت آموزش های آزاد، نوبت دوم و دانشجویان خارجی

 •   واحد دبیرخانه و بایگانی

 •   5632202235

 •   5632202235

سید رضا میرعباسی

  سید رضا میرعباسی

مسئول حسابداری


 •   مدیریت آموزش های آزاد، نوبت دوم و دانشجویان خارجی

 •   حسابداری

 •   5632202235

 •   5632202235

 •   SR.Mirabbasi[at]yahoo.com

مهدی هدایتی

  مهدی هدایتی

کارشناس حسابداری


 •   مدیریت آموزش های آزاد، نوبت دوم و دانشجویان خارجی

 •   حسابداری

 •   5632202235

 •   5632202235

عباس قدری

  عباس قدری

امور خدمات


 •   مدیریت آموزش های آزاد، نوبت دوم و دانشجویان خارجی

 •   5632202235

 •   5632202235

تعداد بازدید:۱۶۳۳