تصاویر ارسالی

۱۲ مرداد ۱۳۹۸ | ۱۱:۲۴ ۱۰
محوطه دانشگاه
مسجد امام جعفرصادق(ع) دانشگاه
محموطه دانشگاه - عکاس: هدی بهشتی
مجتمع رفاهی آفتاب - عکاس: محمدحسین مرادی
دانشکده ادبیات - عکاس: حانیه غلامی
دانشکده ادبیات - عکاس: حانیه غلامی
محوطه دانشگاه - عکاس: احسان قلی پور
محوطه دانشگاه - عکاس : سحر مدیریان
محوطه دانشگاه - عکاس : سحر مدیریان