عصر یک روز بارانی ( پاییز ۹۸)

۰۲ آذر ۱۳۹۸ | ۱۳:۰۸ ۴۱
عکاس: حسن ملکی
عکاس: جمعی از بچه های روان شناسی ورودی ۹۸
عکاس: جمعی از بچه های روان شناسی ورودی ۹۸
عکاس: جمعی از بچه های روان شناسی ورودی ۹۸
عکاس: جمعی از بچه های روان شناسی ورودی ۹۸
عکاس: جمعی از بچه های روان شناسی ورودی ۹۸
عکاس: جمعی از بچه های روان شناسی ورودی ۹۸
عکاس: جمعی از بچه های روان شناسی ورودی ۹۸
جمعی از بچه های روان شناسی ۹۸
عکاس: جمعی از بچه های روان شناسی ورودی ۹۸