اینفوگرافیک

۲۱ آذر ۱۳۹۸ ۵
اینفوگرافیک دستاوردهای علمی پژوهشی
اینفوگرافیک قرادادهای منعقده ۹۷-۹۳
اینفوگرافیک امکانات دانشگاه
عملکرد رابط عمومی در یک نگاه
عملکرد مدیریت سبز دانشگاه در سال ۱۳۹۸