رنگین کمان زیبا و بارش رحمت الهی در دانشگاه بیرجند (دی ماه ۱۴۰۰)

۱۳ دی ۱۴۰۰ | ۱۱:۲۱ ۱۲
عکس: احسان باقریان
عکس: احسان باقریان
عکس: احسان باقریان
عکس: احسان باقریان
عکس: احسان باقریان
عکس: احسان باقریان
عکس: محمدحسن رفیعی زاده
عکس: احسان باقریان
عکس: احسان باقریان
عکس: احسان باقریان
عکس: احسان باقریان
عکس: احسان باقریان