اخبار

کارگاه مهارتهای زندگی

کارگاه مهارتهای زندگی

کارگاه مهارتهای زندگی از مجموعه دوره های آموزشی آگاهی بخشی درباره مواد مخدر، چهارشنبه ۲۲ آبان ۹۸ با حضور جمعی از دانشجویان دانشگاه بیرجند در سالن بشارت مرکز مشاوره و درمان برگزار شد.

ادامه مطلب