مسئولین

سعید رهنما

  سیده عاطفه حسینی

  مدیر امور هدایت استعدادهای درخشان


  •   استادیار

  •   دانشکده کشاورزی

  •   گروه گیاهپزشکی

آخرین ویرایش۱۷ مهر ۱۳۹۸
تعداد بازدید:۳۵۳۵