مسئولین

تعداد بازدید:۳۹۸۴
سعید رهنما

  سیده عاطفه حسینی

  مدیر امور هدایت استعدادهای درخشان


  •   استادیار

  •   دانشکده کشاورزی

  •   گروه گیاهپزشکی

آخرین ویرایش۲۵ مرداد ۱۳۹۹