کارکنان

تعداد بازدید:۱۹۰۰

  زهرا بصیری

کارشناس امور هدایت استعدادهای درخشان


  •   سازمان مرکزی

  •   دفتر امور هدایت استعدادهای درخشان

  •  مستقیم    05631023412

  •    Voip   3412

  •   talent[at]birjand.ac.ir

آخرین ویرایش۲۸ مرداد ۱۳۹۹