آیین نامه تحصیل همزمان دانشجویان دارای استعداد درخشان در دو رشته ی تحصیلی در مقطع کارشناسی