حداکثر زمان اتمام رشته دوم در صورت قبولی کارشناسی ارشد در رشته اول برای دانشجویان دو رشته ای