آیین نامه تحصیل همزمان در دو رشته ویژه دانشجویان استعداد درخشان

فایل PDF  پیوست شامل آیین نامه تحصیل همزمان در دو رشته ویژه دانشجویان استعداد درخشان میباشد. 

دانلود فایل

کلید واژه ها: دو رشته همزمان استعداد درخشان