اهداف

تعداد بازدید:۸۵۲

- نهادینه کردن فرهنگ اشتراک گذاری منابع و توانمندی های علمی و آزمایشگاهی (سخت افزاری و نرم افزاری)

- امکان برنامه ریزی و مدیریت خدمات آزمایشگاهی

- متمرکز شدن تجهیزات آزمایشگاهی جهت ارائه خدمات بهینه پژوهشی و فناوری توسط کارشناسان آموزش دیده و متخصص

- زمینه سازی برای مدیریت نگهداری و تعمیر تجهیزات آزمایشگاهی

- جلوگیری از خرید تجهیزات مشابه و فراهم آوردن امکان خرید دستگاه های ضروری

- ایجاد شبکه آزمایشگاهی در سطح مؤسسه با محوریت آزمایشگاه مرکزی

- تسهیل در بهره برداری بهینه از آزمایشگاه ها و کارگاه های موجود در دانشگاه

- تسهیل خدمات رسانی در شبکه آزمایشگاه های علمی ایران (شاعا)

- امکان مشارکت فعال در اجرای پروژه های تحقیقاتی استانی، ملی و بین المللی

- سهولت در برقراری نظام بهداشت، ایمنی و محیط زیست (HSE)

آخرین ویرایش۱۱ آذر ۱۳۹۸