ریاست

تعداد بازدید:۸۸۴

  دکتر علی زراعتکار مقدم

  مدیر شبکه آزمایشگاه‌ها و کارگاه‌ها


  •   استادیار (دکتری شیمی تجزیه)

  •   دانشکده علوم

  •   گروه شیمی

  •   308 / 056-32202049

  •   056-322025015

  •   a_zeraatkar_m@birjand.ac.ir

  •   cv.birjand.ac.ir

<