کارشناسان آزمایشگاه

تعداد بازدید:۵۹۵
طاهره قاسمی درمیان

  طاهره قاسمی درمیان

  کارشناس اداری


  •   مدیریت آزمایشگاه مرکزی

  •   سازمان مرکزی

  •  306 / 056-32202049

  •   056-32202039

  •   t.ghasemi@birjand.ac.ir