رشته های تحصیلی گروه الکترونیک

جهت دریافت سرفصل رشته، روی عبارت "اطلاعات بیشتر" کلیک نمایید

دانشكدهگروه آموزشيرشته تحصيليمقطعچارت تحصیلی
مهندسی برق و کامپیوترالکترونیکمهندسی برق-الکترونیککارشناسیhttp://birjand.ac.ir/file/download/grid/1540484354-4-.pdf
مهندسی برق و کامپیوترالکترونیکمهندسی پزشکی ورودی99کارشناسیhttps://birjand.ac.ir/file/download/page/1633328883-1399.pdf
مهندسی برق و کامپیوترالکترونیکمهندسی پزشکی ورودی1400کارشناسیhttps://birjand.ac.ir/file/download/page/1633329511-1400.pdf
مهندسی برق و کامپیوترالکترونیکمهندسی برق-مدارهای مجتمع الکترونیککارشناسی ارشدhttp://birjand.ac.ir/file/download/grid/1540403977-.pdf
مهندسی برق و کامپیوترالکترونیکمهندسی برق- الکترونیکدکتراhttp://birjand.ac.ir/file/download/grid/1540404025-.pdf
نمایش ۱ تا ۵ مورد از کل ۵ مورد.

آخرین ویرایش۱۲ مهر ۱۴۰۰