مسئول پژوهشی دانشکده

محمد مسینایی

حسن فرسی

  مسئول پژوهشی پردیس مهندسی


  •   استاد

  •   پردیس مهندسی

  •   گروه مهندسی مخابرات

تعداد بازدید:۴۶۵۴