مسئول پژوهشی دانشکده

تعداد بازدید:۷۱۱۵
محمد مسینایی

حسن فرسی

  مسئول پژوهشی پردیس مهندسی


  •   استاد

  •   پردیس مهندسی

  •   گروه مهندسی مخابرات

آخرین ویرایش۰۹ دی ۱۳۹۹