آیین نامه‌ها و فرم‌ها- کاربرگهای دکتری تخصصی

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲۱ مورد.
عکس شاخصعنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبشماره بخشنامهدانلود فایل
کاربرگ ۱۲. ارزشیابی رساله دکتراکاربرگهای دکتری تخصصی۱۲ مهر ۱۴۰۲
کاربرگ ۵. طرح تحقیق رساله دکتریکاربرگهای دکتری تخصصی
فرصت تحقیقاتی کوتاه مدت دانشجویان دکتری- پیوست شماره یککاربرگهای دکتری تخصصی
کاربرگ (ز). درخواست اعمال تغییرات کمیته رسالهکاربرگهای دکتری تخصصی
کاربرگ ۱. کاربرگ تعیین استاد راهنماکاربرگهای دکتری تخصصی
کاربرگ ۲. درخواست مجوز برگزاری آزمون جامعکاربرگهای دکتری تخصصی
کاربرگ ۳. صورتجلسه برگزاری آزمون جامعکاربرگهای دکتری تخصصی
کاربرگ ۴. تقاضای دفاع از طرح تحقیقکاربرگهای دکتری تخصصی
کاربرگ ۶. درخواست هزینه برای رساله-ویژه دانشجویان روزانه(غیر قابل استفاده و استناد))کاربرگهای دکتری تخصصی
کاربرگ ۷. صورتجلسه دفاع از طرح تحقیق دکتریکاربرگهای دکتری تخصصی
کاربرگ ۸. گزارش شش ماهه پیشرفت رسالهکاربرگهای دکتری تخصصی
کاربرگ ۹. خلاصه فعالیت های پژوهشی مرتبط با رسالهکاربرگهای دکتری تخصصی
کاربرگ ۱۰. تقاضای دفاع از رسالهکاربرگهای دکتری تخصصی
کاربرگ ۱۱. اعلام نظر اولیهکاربرگهای دکتری تخصصی
کاربرگ ۱۲. ارزشیابی رساله دکترا (ورودی ۹۴ به بعد)کاربرگهای دکتری تخصصی
کاربرگ ۱۲. ارزشیابی رساله دکترا (ورودی ۹۳و ماقبل)کاربرگهای دکتری تخصصی
کاربرگ ۱۳. گزارش نماینده تحصیلات تکمیلی از جلسه دفاع (ورودی ۹۴ به بعد)کاربرگهای دکتری تخصصی
کاربرگ ۱۳. گزارش نماینده تحصیلات تکمیلی از جلسه دفاع (ورودی ۹۳ و ماقبل)کاربرگهای دکتری تخصصی
کاربرگ ۱۴. صورتجلسه دفاع از رساله دکتراکاربرگهای دکتری تخصصی
کاربرگ ۱۶. تحویل رسالهکاربرگهای دکتری تخصصی