معرفی

اهم وظایف مدیر تحصیلات تکمیلی دانشگاه
۱- برنامه ریزی گسترش دوره های تحصیلات تکمیلی در دانشگاه
۲- اداره کلیه امور آموزشی دوره های تحصیلات تکمیلی دانشگاه با هماهنگی معاونت آموزشی دانشگاه.
۳- نظارت بر اجرای مقررات و آئین نامه های آموزشی دوره های تحصیلات تکمیلی
۴- نظارت بر حسن اجرای برنامه ها و فعالیت های آموزشی دوره های تخصصی و ارزیابی آن و ارائه گزارش به هیئت رئیسه
۵- تنظیم دستور جلسات شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه
۶- همکاری با معاونان آموزشی و پژوهشی در اجرای دوره های کوتاه مدت تخصصی

اهم وظایف شورای تحصیلات تکمیلی
۱- همکاری با مدیر تحصیلات تکمیلی دانشگاه در جهت ایجاد زمینه های اجرایی مصوبات شورای دانشگاه، تصمیمات هیئت رئیسه و آئین نامه ها و برنامه های مصوب
۲- تدوین و پیشنهاد برنامه های مختلف آموزشی به شورای دانشگاه از جمله:
- برنامه های آموزشی دوره های کارشناسی ارشد و دکتری
- پیشنهاد تغییرات لازم در نحوه اجرای برنامه های درسی در چهار چوب ضوابط مصوب
- بررسی آئین نامه های تحصیلات تکمیلی و اظهار نظر در باره آنها
- پیشنهاد طرح های مناسب آموزشی غیر رسمی کوتاه مدت و بلند مدت به شورای دانشگاه
- برآورد ظرفیت پذیرش دانشجوی جدید در دوره های تحصیلات تکمیلی و ارائه آن به شورای دانشگاه
۳- بررسی و اظهار نظر در باره مسائلی که توسط شورای دانشگاه یا مدیر تحصیلات تکمیلی دانشگاه به شورا ارجاع می شود
۴- بررسی پیشنهاد تاسیس رشته ها و دوره های تکمیلی جدید دانشگاه
۵- تصویب عناوین رساله (پایان نامه های تحقیقاتی دوره های کارشناسی ارشد و بالاتر)

تعداد بازدید:۳۱۱۰