آیین نامه‌ها و فرم‌ها- آیین نامه ها و مقررات دانشجویان تحصیلات تکمیلی

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۱ تا ۱۸ مورد از کل ۱۸ مورد.
عکس شاخصعنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبشماره بخشنامهدانلود فایل
شیوه نامه بسندگی مهارت زبان خارجی دانشجویان دکتری دانشگاه بیرجندآیین نامه ها و مقررات دانشجویان تحصیلات تکمیلی۰۲ آبان ۱۴۰۲
شیوه نامه اجرایی احراز بسندگی زبان خارجی برای دانشجویان دوره دکتری تخصصی وزارت علوم و استعلام وابسته به آنآیین نامه های مقطع دکترا۰۶ مهر ۱۴۰۲۲۱/۲۹۹۳۳۰
آیین نامه وزارتی یکپارچه مقررات آموزشی دوره های تحصیلی کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکتری تخصصی ۱۴۰۲آیین نامه ها و مقررات دانشجویان تحصیلات تکمیلی۲۵ تیر ۱۴۰۲
شیوه نامه جامع آموزشی دوره های تحصیلی دانشگاه بیرجند مربوط به دانشجویان ورودی ۱۴۰۲ و مابعدآیین نامه ها و مقررات دانشجویان تحصیلات تکمیلی
شیوه نامه اجرایی فرصت تحقیقاتی کوتاه مدت داخل و خارج کشورآیین نامه های مقطع دکترا
نگاشت نامه مقطع دکترینگاشت نامه مقطع دکتریآیین نامه های مقطع دکترا
نگاشت نامه مقطع ارشدنگاشت نامه مقطع ارشدآیین نامه های مقطع ارشد
آیین ادای سوگند پس از دفاع موفق رسالهآیین نامه های مقطع دکترا
مجموعه مقررات و آیین نامه های آموزشی و پژوهشی دوره دکتری PhD شیوه آموزشی و پژوهشی دانشگاه بیرجند - ورودی ۹۵ به بعدآیین نامه های مقطع دکترا
مجموعه مقررات و آیین نامه های آموزشی و پژوهشی دوره کارشناسی ارشد دانشگاه بیرجند (ورودی ۹۴ به بعد)آیین نامه های مقطع ارشد
واحدهای کفایت فارغ التحصیلی رشته های کارشناسی ارشد مصوب گروه های آموزشیآیین نامه های مقطع ارشد
مجموعه مقررات و آیین نامه های آموزشی و پژوهشی دوره دکتری PhD شیوه آموزشی و پژوهشی دانشگاه بیرجند - ورودی ۹۳ به بعدآیین نامه های مقطع دکترا
مجموعه مقررات و آیین نامه های آموزشی و پژوهشی دوره دکتری PhD شیوه آموزشی و پژوهشی دانشگاه بیرجند - ورودی ۸۹ تا ۹۲آیین نامه های مقطع دکترا
شیوه نامه ارزیابی پایان نامه کارشناسی ارشدآیین نامه های مقطع ارشد
اهم مصوبات اخیر شورای تحصیلات تکمیلیآیین نامه های مقطع دکترا
اهم مصوبات اخیر شورای تحصیلات تکمیلیآیین نامه های مقطع ارشد
آیین نامه جامع آموزشی دانشگاه بیرجندآیین نامه های مقطع دکترا
آیین نامه جامع آموزشی دانشگاه بیرجندآیین نامه های مقطع ارشد