مسئولین قبلی

دکتر حسین فرسی

  دکتر حسین فرسی

  مدیر تحصیلات تکمیلی از خرداد 1387-تا آذر ماه 1394


  •   دانشیار

  •   دانشکده علوم

  •   گروه شیمی

دکتر سید محمد خراشادیزاده

  دکتر سید محمد خراشادیزاده

  مدیر تحصیلات تکمیلی از اردیبهشت 1386-خرداد 1387


  •   دانشیار

  •   دانشکده علوم

  •   گروه فیزیک

دکتر عباسعلی اسماعیلی

  دکتر عباسعلی اسماعیلی

  مدیر تحصیلات تکمیلی از اسفند 1377-اردیبهشت 1386


  •   استاد

  •   دانشکده علوم

  •   گروه شیمی

تعداد بازدید:۹۷۷