مسئولین

سید علیرضا ذوالفقاری

  سید علیرضا ذوالفقاری

  مدیر تحصیلات تکمیلی


  •  دانشیار

  •   دانشکده مهندسی

  •   گروه مکانیک

  • 05632202049-51 داخلی 411- 32202036

تعداد بازدید:۲۹۳۲