آیین نامه‌ها و فرم‌ها- آیین نامه های مقطع دکترا

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۱ تا ۹ مورد از کل ۹ مورد.
عکس شاخصعنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبشماره بخشنامهدانلود فایل
شیوه نامه اجرایی احراز بسندگی زبان خارجی برای دانشجویان دوره دکتری تخصصی وزارت علوم و استعلام وابسته به آنآیین نامه های مقطع دکترا۰۶ مهر ۱۴۰۲۲۱/۲۹۹۳۳۰
شیوه نامه اجرایی فرصت تحقیقاتی کوتاه مدت داخل و خارج کشورآیین نامه های مقطع دکترا
نگاشت نامه مقطع دکترینگاشت نامه مقطع دکتریآیین نامه های مقطع دکترا
آیین ادای سوگند پس از دفاع موفق رسالهآیین نامه های مقطع دکترا
مجموعه مقررات و آیین نامه های آموزشی و پژوهشی دوره دکتری PhD شیوه آموزشی و پژوهشی دانشگاه بیرجند - ورودی ۹۵ به بعدآیین نامه های مقطع دکترا
مجموعه مقررات و آیین نامه های آموزشی و پژوهشی دوره دکتری PhD شیوه آموزشی و پژوهشی دانشگاه بیرجند - ورودی ۹۳ به بعدآیین نامه های مقطع دکترا
مجموعه مقررات و آیین نامه های آموزشی و پژوهشی دوره دکتری PhD شیوه آموزشی و پژوهشی دانشگاه بیرجند - ورودی ۸۹ تا ۹۲آیین نامه های مقطع دکترا
اهم مصوبات اخیر شورای تحصیلات تکمیلیآیین نامه های مقطع دکترا
آیین نامه جامع آموزشی دانشگاه بیرجندآیین نامه های مقطع دکترا