آیین نامه‌ها و فرم‌ها

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۸۲ مورد.
عکس شاخصعنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبدانلود فایل
راهنمای ثبت طرح تحقیق مصوب(طرح پژوهشی ۳) در سامانه جامع آموزشی (دانشجویان تحصیلات تکمیلی)فرآیندها
فرآیند ثبت طرح تحقیق رساله/پایان نامه در سامانه پویافرآیندهای اعضای هیأت علمی
فرآیند پرداخت آموزانه داور خارجیفرآیندهای اعضای هیأت علمی
کاربرگ ۲. طرح تحقیق(قابل استفاده)کاربرگهای کارشناسی ارشد
نگاشت نامه مقطع دکترینگاشت نامه مقطع دکتریآیین نامه های مقطع دکترا
نگاشت نامه مقطع ارشدنگاشت نامه مقطع ارشدآیین نامه های مقطع ارشد
کاربرگ ۱. کاربرگ تعیین استاد راهنماکاربرگهای دکتری تخصصی
کاربرگ ۱. تعیین استاد راهنماکاربرگهای کارشناسی ارشد
کاربرگ ۲. درخواست مجوز برگزاری آزمون جامعکاربرگهای دکتری تخصصی
فرآیند آزمون جامعفرآیندهای دکتری
کاربرگ ۳. صورتجلسه برگزاری آزمون جامعکاربرگهای دکتری تخصصی
کاربرگ ۳. درخواست هزینه برای پایان نامه(غیر قابل استفاده و استناد)کاربرگهای کارشناسی ارشد
فرآیند تصویب طرح تحقیقفرآیندهای دکتری
آیین ادای سوگند پس از دفاع موفق رسالهآیین نامه های مقطع دکترا
کاربرگ ۴. تقاضای دفاع از طرح تحقیقکاربرگهای دکتری تخصصی
کاربرگ ۴. نظرات اصلاحی کمیته تحصیلات تکمیلی دانشکده درباره طرح تحقیقکاربرگهای کارشناسی ارشد
کاربرگ ۵. کاربرگ تصویب طرح پیشنهادی رسالهکاربرگهای دکتری تخصصی
کاربرگ ۵. گزارش پیشرفت پایان نامهکاربرگهای کارشناسی ارشد
فرآیند فرصت مطالعاتیفرآیندهای دکتری
کاربرگ ۶. درخواست هزینه برای رساله-ویژه دانشجویان روزانه(غیر قابل استفاده و استناد))کاربرگهای دکتری تخصصی