آیین نامه‌ها و فرم‌ها

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۷۳ مورد.
عکس شاخصعنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبشماره بخشنامهدانلود فایل
شیوه نامه پذیرش دانشجویان دوره های دکتری به روش استاد محور از طریق آزمون دکتری تخصصیآیین نامه های مقطع دکترا۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۲
شیوه نامه بسندگی مهارت زبان خارجی دانشجویان دکتری دانشگاه بیرجندآیین نامه ها و مقررات دانشجویان تحصیلات تکمیلی۱۹ بهمن ۱۴۰۱
کاربرگ ۵. طرح تحقیق رساله دکتریکاربرگهای دکتری تخصصی
شیوه نامه اجرایی فرصت تحقیقاتی کوتاه مدت داخل و خارج کشورآیین نامه های مقطع دکترا
فرصت تحقیقاتی کوتاه مدت دانشجویان دکتری- پیوست شماره یککاربرگهای دکتری تخصصی
راهنمای ثبت طرح تحقیق مصوب(طرح پژوهشی ۳) در سامانه جامع آموزشی (دانشجویان تحصیلات تکمیلی)فرآیندها
کاربرگ ۲. طرح تحقیق پایان نامه کارشناسی ارشدکاربرگهای کارشناسی ارشد
فرآیند ثبت طرح تحقیق رساله/پایان نامه در سامانه پویافرآیندهای اعضای هیأت علمی
فرآیند پرداخت آموزانه داور خارجیفرآیندهای اعضای هیأت علمی
کاربرگ (ز). درخواست اعمال تغییرات کمیته رسالهکاربرگهای دکتری تخصصی
نگاشت نامه مقطع دکترینگاشت نامه مقطع دکتریآیین نامه های مقطع دکترا
نگاشت نامه مقطع ارشدنگاشت نامه مقطع ارشدآیین نامه های مقطع ارشد
کاربرگ ۱. کاربرگ تعیین استاد راهنماکاربرگهای دکتری تخصصی
کاربرگ ۱. تعیین استاد راهنماکاربرگهای کارشناسی ارشد
کاربرگ ۲. درخواست مجوز برگزاری آزمون جامعکاربرگهای دکتری تخصصی
فرآیند آزمون جامعفرآیندهای دکتری
کاربرگ ۳. صورتجلسه برگزاری آزمون جامعکاربرگهای دکتری تخصصی
کاربرگ ۳. درخواست هزینه برای پایان نامه(غیر قابل استفاده و استناد)کاربرگهای کارشناسی ارشد
فرآیند تصویب طرح تحقیقفرآیندهای دکتری
آیین ادای سوگند پس از دفاع موفق رسالهآیین نامه های مقطع دکترا