آیین نامه‌ها و فرم‌ها- کاربرگهای دانشجویان تحصیلات تکمیلی(قایل استناد)

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۴۴ مورد.
عکس شاخصعنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبشماره بخشنامهدانلود فایل
کاربرگ ۱۲. ارزشیابی رساله دکتراکاربرگهای دکتری تخصصی۱۲ مهر ۱۴۰۲
کاربرگ ۸. ارزشیابی پایان نامه کارشناسی ارشدکاربرگهای کارشناسی ارشد۱۱ مهر ۱۴۰۲
کاربرگ ۵. طرح تحقیق رساله دکتریکاربرگهای دکتری تخصصی
فرصت تحقیقاتی کوتاه مدت دانشجویان دکتری- پیوست شماره یککاربرگهای دکتری تخصصی
کاربرگ ۲. طرح تحقیق پایان نامه کارشناسی ارشدکاربرگهای کارشناسی ارشد
کاربرگ (ز). درخواست اعمال تغییرات کمیته رسالهکاربرگهای دکتری تخصصی
کاربرگ ۱. کاربرگ تعیین استاد راهنماکاربرگهای دکتری تخصصی
کاربرگ ۱. تعیین استاد راهنماکاربرگهای کارشناسی ارشد
کاربرگ ۲. درخواست مجوز برگزاری آزمون جامعکاربرگهای دکتری تخصصی
کاربرگ ۳. صورتجلسه برگزاری آزمون جامعکاربرگهای دکتری تخصصی
کاربرگ ۳. درخواست هزینه برای پایان نامه(غیر قابل استفاده و استناد)کاربرگهای کارشناسی ارشد
کاربرگ ۴. تقاضای دفاع از طرح تحقیقکاربرگهای دکتری تخصصی
کاربرگ ۴. نظرات اصلاحی کمیته تحصیلات تکمیلی دانشکده درباره طرح تحقیقکاربرگهای کارشناسی ارشد
کاربرگ ۵. گزارش پیشرفت پایان نامهکاربرگهای کارشناسی ارشد
کاربرگ ۶. درخواست هزینه برای رساله-ویژه دانشجویان روزانه(غیر قابل استفاده و استناد))کاربرگهای دکتری تخصصی
کاربرگ ۶. خلاصه فعالیت های پژوهشی مرتبط با پایان نامهکاربرگهای کارشناسی ارشد
کاربرگ ۷. صورتجلسه دفاع از طرح تحقیق دکتریکاربرگهای دکتری تخصصی
کاربرگ ۷. مجوز دفاع از پایان نامهکاربرگهای کارشناسی ارشد
کاربرگ ۸. گزارش شش ماهه پیشرفت رسالهکاربرگهای دکتری تخصصی
پیوست کاربرگ ۷. اعلام نظر اولیه داورکاربرگهای کارشناسی ارشد