آیین نامه‌ها و فرم‌ها- کاربرگهای دانشجویان تحصیلات تکمیلی(قایل استناد)

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۵۱ مورد.
عکس شاخصعنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبدانلود فایل
کاربرگ ۱۳. گزارش نماینده تحصیلات تکمیلی از جلسه دفاع (ورودی ۹۴ به بعد)کاربرگهای دکتری تخصصی
کاربرگ (د). درخواست انصراف از تحصیلکاربرگهای کارشناسی ارشد
کاربرگ (ی). بازگشت به تحصیل (دوبار مشروطی)کاربرگهای کارشناسی ارشد
کاربرگ (د). درخواست انصراف از تحصیلکاربرگهای دکتری تخصصی
کاربرگ (ز). درخواست اعمال تغییرات کمیته رسالهکاربرگهای دکتری تخصصی
کاربرگ (و). درخواست حذف نیمسالکاربرگهای دکتری تخصصی
کاربرگ (هـ). درخواست حذف درسکاربرگهای دکتری تخصصی
کاربرگ (ح). درخواست تغییر در عنوان رسالهکاربرگهای دکتری تخصصی
کاربرگ ۱۵. تأیید اصلاحات رساله دکتراکاربرگهای دکتری تخصصی
کاربرگ ۱۴. صورتجلسه دفاع از رساله دکتراکاربرگهای دکتری تخصصی
کاربرگ ۱۶. تحویل رسالهکاربرگهای دکتری تخصصی
کاربرگ ۱۳. گزارش نماینده تحصیلات تکمیلی از جلسه دفاع (ورودی ۹۳ و ماقبل)کاربرگهای دکتری تخصصی
کاربرگ ۱۲. ارزشیابی رساله دکترا (ورودی ۹۴ به بعد)کاربرگهای دکتری تخصصی
کاربرگ ۱۲. ارزشیابی رساله دکترا (ورودی ۹۳و ماقبل)کاربرگهای دکتری تخصصی
کاربرگ ۱۱. اعلام نظر اولیهکاربرگهای دکتری تخصصی
کاربرگ ۱۰. تقاضای دفاع از رسالهکاربرگهای دکتری تخصصی
کاربرگ ۹. خلاصه فعالیت های پژوهشی مرتبط با رسالهکاربرگهای دکتری تخصصی
کاربرگ ۸. گزارش شش ماهه پیشرفت رسالهکاربرگهای دکتری تخصصی
کاربرگ ۷. صورتجلسه دفاع از طرح تحقیق دکتریکاربرگهای دکتری تخصصی
کاربرگ ۶. درخواست هزینه برای رساله-ویژه دانشجویان روزانه(غیر قابل استفاده و استناد))کاربرگهای دکتری تخصصی