آیین نامه‌ها و فرم‌ها- کاربرگهای کارشناسی ارشد

فقط قایل استناد همه کاربرگها در سامانه جامع در درخواستهای تحصیلات تکمیلی و زیر سیستم ساعد بارگذاری شده است.

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲۳ مورد.
عکس شاخصعنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبشماره بخشنامهدانلود فایل
کاربرگ ۸. ارزشیابی پایان نامه کارشناسی ارشدکاربرگهای کارشناسی ارشد۱۱ مهر ۱۴۰۲
کاربرگ ۲. طرح تحقیق پایان نامه کارشناسی ارشدکاربرگهای کارشناسی ارشد
کاربرگ ۱. تعیین استاد راهنماکاربرگهای کارشناسی ارشد
کاربرگ ۳. درخواست هزینه برای پایان نامه(غیر قابل استفاده و استناد)کاربرگهای کارشناسی ارشد
کاربرگ ۴. نظرات اصلاحی کمیته تحصیلات تکمیلی دانشکده درباره طرح تحقیقکاربرگهای کارشناسی ارشد
کاربرگ ۵. گزارش پیشرفت پایان نامهکاربرگهای کارشناسی ارشد
کاربرگ ۶. خلاصه فعالیت های پژوهشی مرتبط با پایان نامهکاربرگهای کارشناسی ارشد
کاربرگ ۷. مجوز دفاع از پایان نامهکاربرگهای کارشناسی ارشد
پیوست کاربرگ ۷. اعلام نظر اولیه داورکاربرگهای کارشناسی ارشد
کاربرگ ۸. ارزشیابی پایان نامه کارشناسی ارشدکاربرگهای کارشناسی ارشد
کاربرگ ۹. گزارش نماینده تحصیلات تکمیلی از جلسه دفاعکاربرگهای کارشناسی ارشد
کاربرگ ۱۰. صورتجلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشدکاربرگهای کارشناسی ارشد
کاربرگ ۱۱. تایید اصلاحات پایان نامه کارشناسی ارشدکاربرگهای کارشناسی ارشد
کاربرگ ۱۲. تحویل پایان نامهکاربرگهای کارشناسی ارشد
کاربرگ (الف). تمدید سنوات نیمسال پنجمکاربرگهای کارشناسی ارشد
کاربرگ (ب). تمدید سنوات نیمسال ششمکاربرگهای کارشناسی ارشد
کاربرگ (ج). درخواست مرخصی تحصیلیکاربرگهای کارشناسی ارشد
کاربرگ (هـ). درخواست حذف درسکاربرگهای کارشناسی ارشد
کاربرگ (و). درخواست حذف نیمسالکاربرگهای کارشناسی ارشد
کاربرگ (ز). درخواست بررسی موجه بودن غیبتکاربرگهای کارشناسی ارشد