کارکنان

تعداد بازدید:۱۲۵۲۳
حسن بصیرانی مقدم 

  حسن بصیرانی مقدم

کارشناس مهندسی عمران-مسئول آزمایشگاه های عمران


 •   دانشکده مهندسی

 •   C

 •   31026410

 •   h.basirani[at] birjand.ac.ir

سمیه تقی زاده

  سمیه تقی زاده

اداره دبیرخانه


 •   دانشکده مهندسی

 •   A

 •   31026308

صادق خورشید زاده

  صادق خورشید زاده

مسئول دفتر ریاست دانشکده


 •   دانشکده مهندسی

 •   A

 •   31026300

حسن ضیا 

  حسن ضیا

کارشناس آموزشی معدن


 •   دانشکده مهندسی

 •   B

 •   31026493

حسین عرفانی 

  حسین عرفانی

کارشناس آموزشی معدن


 •   دانشکده مهندسی

 •   B

 •   31026494

اسعد فضلی نژاد 

  اسعد فضلی نژاد

کارشناس آموزشی مکانیک


 •   دانشکده مهندسی

 •   B

 •   31026453

سیده نرجس لبافی 

  سیده نرجس لبافی

کارشناس گروه مکانیک


 •   دانشکده مهندسی

 •   A

 •   31026430

طاهره مجنونی

  طاهره مجنونی

کارشناس گروه معدن


 •   دانشکده مهندسی

 •   A

 •   31026460

طاهره معزی فر

  طاهره معزی فر

کارشناس آموزشی معدن


 •   دانشکده مهندسی

 •   B

 •   31026495

اسدا... مودی 

  اسدا... مودی

کارشناس آموزشی مکانیک


 •   دانشکده مهندسی

 •   C

جواد موذن 

  جواد موذن

امور عمومی


 •   پردیس مهندسی

 •   A

 •   31026307

طیبه هاشمی مقدم 

  طیبه هاشمی مقدم

کارشناس پژوهشی دانشکده-کارشناس آموزشی مکانیک


 •   دانشکده مهندسی

 •   B

 •   31026454

  حسن کاظمی

  حسن کاظمی

کارشناس عمران


 •   دانشکده مهندسی

 •   C

ابوالفضل مهدوی نیا

  ابوالفضل مهدوی نیا

کارشناس کارگاه فنی گروه مهندسی مکانیک


 •   دانشکده مهندسی

 •   D

 •   31026458

رضا نصرآبادی

  رضا نصرآبادی

کارشناس گروه مهندسی عمران


 •   دانشکده مهندسی

 •   D

 •   31026411

علی کوچی

  علی کوچی

کارشناس آموزشی گروه مکانیک


 •   دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

 •   D

 •   31026452

محمدرضا رضوانی مقدم

  محمدرضا رضوانی مقدم

کارشناس آموزشی گروه مهندسی برق


 •   دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

 •   A

 •   31026395

محمودرضا تولا

  محمودرضا تولا

کارشناس آموزشی گروه مهندسی کامپیوتر


 •   دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

 •   A

 •   31022902

جواد حسین پور

  جواد حسین پور

مسئول مرکز کامپیوتر دانشکده


 •   دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

 •   A

 •   31026370

حمیدرضا خاقانی

  حمیدرضا خاقانی

کارشناس ارشد آموزشی گروه مهندسی کامپیوتر


 •   دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

 •   A

 •   31026382

سلمان رفیعی

  سلمان رفیعی

کارشناس امور آموزشی دانشکده


 •   دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

 •   A

 •   31026310

سعیده فدایی

  سعیده فدایی

اداره دبیرخانه دانشکده


 •   دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

 •   A

 •   31026397

محمد هادی ولوی

  محمد هادی ولوی

کارشناس آموزشی گروه مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات


 •   دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

 •   A

 •   31026381

مریم مالکی

  مریم مالکی

کارشناس امور آموزشی دانشکده


 •   دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

 •   A

 •   31026396

زهرا مالکی فرد

  زهرا مالکی فرد

کارشناس امور پژوهشی دانشکده


 •   دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

 •   A

 •   31026304

محسن محبوب

  محسن محبوب

کارشناس آموزشی گروه مهندسی برق - الکترونیک


 •   دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

 •   A

 •   31026352

سیدحسین موسوی

  سیدحسین موسوی

کارشناس آموزشی گروه مهندسی برق - الکترونیک


 •   دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

 •   A

 •   31026350

 نیره دبیری نیا

  نیره دبیری نیا

کارشناس گروه مهندسی برق - الکترونیک


 •   دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

 •   A

 •   31026362

 نیره دبیری نیا

مهدیه صمیمی اول

کارشناس گروه مهندسی برق - مخابرات


 •   دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

 •   A

 •   31026363

آخرین ویرایش۱۳ اسفند ۱۴۰۱