کارکنان

تعداد بازدید:۵۵۰۴
حسن بصیرانی مقدم 

  حسن بصیرانی مقدم

کارشناس آموزشی عمران- مسئول آزمایشگاه های عمران

 •   دانشکده مهندسی

 •   C

 •   31026410

 •   h.basirani[at] birjand.ac.ir

سمیه تقی زاده

  سمیه تقی زاده

اداره دبیرخانه


 •   دانشکده مهندسی

 •   A

 •   31026308

حمیدرضا رمضانی

  حمیدرضا رمضانی

مسئول دفتر ریاست دانشکده-امین اموال دانشکده مهندسی


 •   دانشکده مهندسی

 •   A

 •   31026300

 •   ramazanihamidreza[at]yahoo.com

حسن ضیا 

  حسن ضیا

کارشناس آموزشی معدن


 •   دانشکده مهندسی

 •   B

 •   31026493

حسین عرفانی 

  حسین عرفانی

کارشناس آموزشی معدن


 •   دانشکده مهندسی

 •   B

 •   31026494

اسعد فضلی نژاد 

  اسعد فضلی نژاد

کارشناس آموزشی مکانیک


 •   دانشکده مهندسی

 •   B

 •   31026453

حسن کاظمی 

  حسن کاظمی

کارشناس عمران


 •   دانشکده مهندسی

 •   A

 •   31026426

سیده نرجس لبافی 

  سیده نرجس لبافی

کارشناس گروه مکانیک


 •   دانشکده مهندسی

 •   A

 •   31026430

طاهره مجنونی

  طاهره مجنونی

کارشناس گروه معدن


 •   دانشکده مهندسی

 •   A

 •   31026460

طاهره معزی فر

  طاهره معزی فر

کارشناس آموزشی معدن


 •   دانشکده مهندسی

 •   B

 •   31026495

اسدا... مودی 

  اسدا... مودی

کارشناس آموزشی مکانیک


 •   دانشکده مهندسی

 •   C

 •   31026452

جواد موذن 

  جواد موذن

امور عمومی


 •   دانشکده مهندسی

 •   A

 •   31026307

طیبه هاشمی مقدم 

  طیبه هاشمی مقدم

کارشناس پژوهشی دانشکده-کارشناس آموزشی مکانیک


 •   دانشکده مهندسی

 •   B

 •   31026454

محمودرضا تولا 

  محمودرضا تولا

کارشناس آموزشی گروه مهندسی کامپیوتر


 •   دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

 •   m-tavala[at]yahoo.com-

 •   31022902

جواد حسین پور 

  جواد حسین پور

مسئول مرکز کامپیوتر دانشکده


 •   دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

 •   211 A , B

 •   31026370

حمیدرضا خاقانی 

  حمیدرضا خاقانی

کارشناس ارشد آموزشی گروه مهندسی کامپیوتر


 •   دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

 •   214 A , B

 •   hkhaghani[at]gmail.com

 •   31026382

سلمان رفیعی 

  سلمان رفیعی

کارشناس امور آموزشی دانشکده


 •   دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

 •   

 •   31026310

 •   rafiei166[at]birjand.ac.ir

سعیده فدایی 

  سعیده فدایی

اداره دبیرخانه دانشکده


 •   دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

 •   

 •   31026397

جواد فولادی 

  جواد فولادی

مسئول دفتر دانشکده


 •   دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

 •   291

 •   31026395

محمد هادی ولوی 

محمد هادی ولوی

کارشناس آموزشی گروه مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات


 •   دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

 •   110 A , B

 •   31026381

مریم مالکی 

  مریم مالکی

کارشناس امور آموزشی دانشکده


 •   دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

 •   282

 •   31026396

 •   m.maleki[at]birjand.ac.ir

زهرا مالکی فرد 

  زهرا مالکی فرد

کارشناس امور پژوهشی دانشکده


 •   دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

 •   286

 •   31026304

محسن محبوب 

  محسن محبوب

کارشناس گروه برق - الکترونیک


 •   دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

 •   282

 •   31026352

سیدحسین موسوی

  سیدحسین موسوی

کارشناس آموزشی گروه مهندسی برق - الکترونیک


 •   دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

 •   110 C

 •   31026350