معاونت آموزشی دانشکده

تعداد بازدید:۹۳۸۳

رضا قاضی زاده

  معاون آموزشی پردیس مهندسی


  •   دانشیار

  •   پردیس مهندسی

  •   گروه مهندسی مخابرات