معاونین آموزشی پیشین

تعداد بازدید:۲۴۶۴
دکتررضا قاضی زاده از آبان 1398 تاکنون
دکتررضا قاضی زاده از سال 1396 تا آبان 1398 دکتر محسن خطیبی نیا  از سال 1397 تا آبان 1398
دکتر محسن فرشاد  از سال 1394 تا 1396 دکتر سیدعلی میربزرگی  از سال 1393 تا 1397
دکتر ناصرمهرشاد  از سال 1391 تا 1393 دکتر سیدرضا سرافرازی  از سال 1390 تا 1393
   
دکترسیدمحمد رضوی ازسال1385تا1388
دکترناصرندا  ازسال1383تا1385
دکترسعیدرضا گلدانی     ازسال1380تا1383
دکترحسن حسن زاده  ازسال1379تا1380
دکترآقاابراهیمی    ازسال1377تا1379
آخرین ویرایش۱۴ اسفند ۱۳۹۸