آیین نامه‌ها و فرم‌ها- فرم های پژوهشی

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲۰ مورد.
عکس شاخصعنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبشماره بخشنامهدانلود فایل
فرم شماره ۲- تسویه حساب اعتبار نقدی (پژوهانه)فرم های پژوهشی
فرم درخواست ماموریت پژوهشیفرم های پژوهشی
پرسشنامه درخواست تعیین یا تایید اعتبار علمی_پژوهشیفرم های پژوهشی
پرسشنامه مخصوص سردبیر نشریهفرم های پژوهشی
پرسشنامه مخصوص اعضاء هیات تحریریه نشریهفرم های پژوهشی
پرسشنامه مدیرمسئول نشریهفرم های پژوهشی
فرم پرسشنامه طرح پژوهشیفرم های پژوهشی
فرم خلاصه فعالیتهای آموزشی ، پژوهشی و اجرایی اعضای هیئت علمیفرم های پژوهشی
فرم های فرصت مطالعاتی بلند مدت اعضای هیات علمی دانشگاه‌هافرم های پژوهشی
rfp طرح‌های کاربردیفرم های پژوهشی
پروپوزال طرح‌های کاربردیفرم های پژوهشی
پروپوزال طرح‌های فناورانهفرم های پژوهشی
اطلاعات بعد از برگزاری گردهمایی های علمی (همایش، کنگره و .....)فرم های پژوهشی
فرم اطلاعات پیشنهادی قبل از برگزاری همایش (کارگاه، سمینار)فرم های پژوهشی
فرم درخواست راه اندازی دبیرخانه اینترنتی و سایت همایشفرم های پژوهشی
تسویه حساب مالی واحد پژوهشیفرم های پژوهشی
درخواست تاسیس واحد پژوهشیفرم های پژوهشی
فرم محرمانه ارزشیابی گزارش نهایی طرحهای پژوهشیفرم های پژوهشی
فرم محرمانه ارزشیابی پرسشنامه طرحهای پژوهشیفرم های پژوهشی
صورتجلسه اهداء اموالفرم های پژوهشی