آیین نامه‌ها و فرم‌ها- آیین نامه های مجلات و انتشارات

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۱ تا ۱۶ مورد از کل ۱۶ مورد.
عکس شاخصعنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبشماره بخشنامهدانلود فایل
استاندارد سازی نشریات معتبر علمی بر اساس معیارهای بین المللیآیین نامه های مجلات و انتشارات
آیین نامه نمایه سازی استنادی نشریات معتبر علمی در ISCآیین نامه های مجلات و انتشارات
آیین نامه نشریات علمی وزارت علومآیین نامه های مجلات و انتشارات
آیین نامه اجرایی نشریات علمی دانشگاه بیرجندآیین نامه های مجلات و انتشارات
آیین نامه پرداخت هزینه چاپ مقالات در مجلات معتبر علمی - پژوهشی داخل و خارج از کشورآیین نامه های مجلات و انتشارات
شیوه نامه تدوین و نگارش کتاب انتشارات دانشگاهآیین نامه های مجلات و انتشارات
دستورالعمل تدوین، چاپ و انتشار نشریات علمی دانشگاه بیرجندآیین نامه های مجلات و انتشارات
آیین نامه امتیاز دهی کتابآیین نامه های مجلات و انتشارات
آیین نامه انتشارات دانشگاه بیرجندآیین نامه های مجلات و انتشارات
قرارداد چاپ کتاب با سرمایه انتشارات دانشگاه بیرجندآیین نامه های مجلات و انتشارات
قرارداد چاپ کتاب با هزینه شخصیآیین نامه های مجلات و انتشارات
قرارداد چاپ الکترونیک کتاب با هزینه انتشاراتآیین نامه های مجلات و انتشارات
قرارداد چاپ الکترونیک کتاب با هزینه مشترکآیین نامه های مجلات و انتشارات
شیوه نامه تشویقی نشریات علمی داخلی نمایه شده در نمایه های بین المللی معتبرآیین نامه های مجلات و انتشارات
شیوه نامه ارزیابی و رتبه بندی نشریات علمیآیین نامه های مجلات و انتشارات
آیین نامه تعیین هزینه پردازش مقاله در نشریات علمی دسترسی بازآیین نامه های مجلات و انتشارات