آیین نامه‌ها و فرم‌ها- آیین نامه های پژوهشی

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۱ تا ۱۹ مورد از کل ۱۹ مورد.
عکس شاخصعنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبشماره بخشنامهدانلود فایل
آیین نامه طرح‌های پژوهشی کاربردی و فناورانه دانشگاه بیرجندآیین نامه های پژوهشی
آیین‌نامه تشویق دستاوردهای پژوهشی و فناوریآیین نامه های پژوهشی
شیوه نامه معادلسازی طرح های پژوهشی ارزنده جهت کسر موظف آموزشیآیین نامه های پژوهشی
صورتجلسه اهداء اموالآیین نامه های پژوهشی
آیین نامه تخصیص پژوهانه اعضای هیات علمیآیین نامه های پژوهشی
آیین نامه فرصت مطالعاتی بلند مدت اعضای هیات علمیآیین نامه های پژوهشی۰۷ شهریور ۱۳۹۰۳/۹۲۹۷۲
آیین نامه تاسیس گروه های پژوهشیآیین نامه های پژوهشی
آیین نامه نحوه تشکیل و شرح وظایف کمیسیون انجمنهای علمی ایرانآیین نامه های پژوهشی
راهنمای تدوین و نگارش گزارش نهایی طرحهای پژوهشیآیین نامه های پژوهشی
نحوه توزیع امتیاز فعالیت های پژوهشی و فناوری مشترکآیین نامه های پژوهشی
دستورالعمل نحوه بررسی تخلفات پژوهشیآیین نامه های پژوهشی
دستورالعمل ارائه مقاله در مجامع بین المللی خارجیآیین نامه های پژوهشی
دستورالعمل مرجع نویسی پروپوزال و گزارش نهایی طرح پژوهشی سبک APAآیین نامه های پژوهشی
دستورالعمل پرداخت حق عضویت اعضاء هیات علمی دانشگاه بیرجند در انجمن های علمی داخلی و بین المللیآیین نامه های پژوهشی
دستورالعمل شرکت در کارگاههای علمی داخل و خارج کشور بدون ارائه مقالهآیین نامه های پژوهشی
دستورالعمل شرکت در همایش های معتبر علمی داخلیآیین نامه های پژوهشی
آیین نامه نحوه برگزاری و ساماندهی همایش های علمی دانشگاه بیرجندآیین نامه های پژوهشی
آیین نامه بازنگریی شده طرح های پژوهشی داخلی دانشگاهآیین نامه های پژوهشی
آیین نامه استفاده از فرصت مطالعاتی کوتاه مدت خارج از دانشگاهآیین نامه های پژوهشی