نحوه توزیع امتیاز فعالیت های پژوهشی و فناوری مشترک