آیین نامه‌ها و فرم‌ها- آیین نامه های پژوهشی

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲۱ مورد.
عنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبدانلود فایل
آیین نامه اجرایی دوره تحقیقاتی پسا دکتریآیین نامه های پژوهشی
آیین نامه استفاده از فرصت مطالعاتی کوتاه مدت خارج از دانشگاهآیین نامه های پژوهشی
آیین نامه تخصیص پژوهانه اعضای هیات علمیآیین نامه های پژوهشی
آیین نامه بازنگریی شده طرح های پژوهشی داخلی دانشگاهآیین نامه های پژوهشی
آیین نامه نحوه برگزاری و ساماندهی همایش های علمی دانشگاه بیرجندآیین نامه های پژوهشی
آیین نامه و دستورالعمل طرح های پژوهشی دانشجوییآیین نامه های پژوهشی
فرصت مطالعاتی اعضای هیات علمی دانشگاه هاآیین نامه های پژوهشی
دستورالعمل شرکت در همایش های معتبر علمی داخلیآیین نامه های پژوهشی
دستورالعمل شرکت در کارگاههای علمی داخل و خارج کشور بدون ارائه مقالهآیین نامه های پژوهشی
دستورالعمل پرداخت حق عضویت اعضاء هیات علمی دانشگاه بیرجند در انجمن های علمی داخلی و بین المللیآیین نامه های پژوهشی
دستورالعمل مرجع نویسی پروپوزال و گزارش نهایی طرح پژوهشی سبک APAآیین نامه های پژوهشی
دستورالعمل ارائه مقاله در مجامع بین المللی خارجیآیین نامه های پژوهشی
دستورالعمل نحوه بررسی تخلفات پژوهشیآیین نامه های پژوهشی
نحوه توزیع امتیاز فعالیت های پژوهشی و فناوری مشترکآیین نامه های پژوهشی
راهنمای تدوین و نگارش گزارش نهایی طرحهای پژوهشیآیین نامه های پژوهشی
آیین نامه نحوه تشکیل و شرح وظایف کمیسیون انجمنهای علمی ایرانآیین نامه های پژوهشی
تعاریف و ضوابط تاسیس مراکز تحقیقاتیآیین نامه های پژوهشی
آیین نامه تاسیس گروه های پژوهشیآیین نامه های پژوهشی
روند تسویه هزینه کرد اعتبار پژوهشیآیین نامه های پژوهشی
صورتجلسه اهداء اموالآیین نامه های پژوهشی