روسای پیشین

تعداد بازدید:۶۰۴۱

    دکتر سیدمحمد رضوی

 از شهریور1401 تاکنون

    دکتر سیدعلیرضا ذوالفقاری

 ازآبان1398 تا شهریور1401

         دکتر حسن فرسی

 از سال 1395 تا آبان 1398

دکتر مهدی ناصری 

از سال 1395 تا آبان 1398

دکتر ناصر ندا 

از سال 1393 تا 1395

دکتر سیدیوسف احمدی بروغنی 

از سال 1393 تا 1395

        دکتر سیدمحمد رضوی 

از سال 1387 تا 1393

دکتر محمد جوانشیرگیو

از سال 1390 تا 1393

              دکتر حمیدرضا نجفی

 از سال 1383 تا 1387

                               دکتر سیدیوسف احمدی بروغنی

 از سال 1381 تا 1383

          دکتر خلیل خلیلی 

از سال 1379 تا 1381 

مهندس سیدمحمد حسینی 

از سال 1373تا 1379

                      مهندس علی اکبر نصرآبادی

 از سال 1371 تا 1373

آخرین ویرایش۲۸ آبان ۱۴۰۱