آیین‌نامه‌ها و مستندات الزام‌آور مدیریت آموزشی

آیین‌نامه‌ها توضیحات فرم‌ها و اطلاعیه‌های مرتبط

شیوه نامه جامع آموزشی دوره های تحصیلی دانشگاه بیرجند (۱۳۹۷)

نامه شماره ۲۳۱۵۶۷/‏۲‬ مورخ ۰۶/‏۰۹/‏۹۸‬ وزارت عتف در خصوص بندهای الزامی آیین نامه جامع آموزشی

این شیوه نامه توسط معاونت آموزشی دانشگاه بیرجند بر آیین نامه آموزشی وزارت عتف مصوب ۱۳۹۷ تدوین شده و برای کلیه دانشجویان ورودی ۱۳۹۷ به بعد (شامل تمامی مقاطع تحصیلی کاردانی، کارشناسی ناپیوسته، کارشناسی پیوسته، کارشناسی ارشد و دکتری) اجرای آن الزامی است.

 

آئین نامه آموزشی کاردانی، کارشناسی پیوسته و ناپیوسته ۹۳

نامه وزارت در خصوص ماده ۳۳ آیین نامه ۹۳

این آیین نامه مصوب ۱۳۹۳/۱۲/۱۶ شورای عالی برنامه ریزی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (عتف) است و برای دانشجویان ورودی ۹۳ تا ۹۷ لازم الاجراست.  
آئین نامه آموزشی کاردانی، کارشناسی پیوسته و ناپیوسته ۹۱ این آیین نامه مصوب ۱۳۹۱/۰۵/۰۸ شورای عالی برنامه ریزی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (عتف) است و برای دانشجویان ورودی ۹۱ تا ۹۳ لازم الاجراست.  
آئین نامه آموزشی کاردانی، کارشناسی پیوسته و ناپیوسته ۷۶ این آیین نامه مصوب ۱۳۷۶/۰۲/۱۴ شورای عالی برنامه ریزی وزارت فرهنگ و آموزش عالی است و برای دانشجویان ورودی ۷۶ تا ۹۱ لازم الاجراست.  
آئین نامه آموزشی کارشناسی ارشد ناپیوسته (مصوب ۱۳۹۴/۴/۷) این آیین نامه در جلسه مورخ ۱۳۹۴/۴/۷ به تصویب شورای برنامه ریزی آموزش عالی رسیده و برای دانشجویان ورودی سال تحصیلی ۹۵-۱۳۹۴ و پس از آن لازم الاجراست.  
آئین نامه آموزشی کارشناسی ارشد ناپیوسته (مصوب ۱۳۸۸/۱/۱۵) این آیین نامه در جلسه مورخ ۱۳۸۸/۱/۱۵ شورای برنامه ریزی آموزش عالی به تصویب وزیر محترم عتف رسیده و از نیمسال اول ۸۹-۸۸ قابل اجرا بوده است.  
آئین نامه آموزشی دکتری تخصصی (برای ورودی‌های سال ۱۳۹۵ و پس از آن) این آیین نامه در جلسه مورخ ۱۳۹۴/۱۱/۲۴ به تصویب شورای برنامه ریزی آموزش عالی رسیده و برای دانشجویان ورودی سال تحصیلی ۹۶-۱۳۹۵ و پس از آن لازم الاجراست.  
آئین نامه آموزشی دکتری تخصصی (برای ورودی‌های سال ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۴) این آیین نامه در جلسه مورخ ۱۳۸۹/۸/۸ به تصویب شورای برنامه ریزی آموزش عالی رسیده و برای دانشجویان ورودی سال تحصیلی ۹۰-۱۳۸۹ و پس از آن لازم الاجراست.  

شیوه نامه برگزاری امتحانات دانشگاه بیرجند

شیوه نامه برگزاری امتحانات پایان نیمسال بصورت غیرحضوری (مصوب شورای آموزشی دانشگاه مورخ ۱۳/‏۳/‏۱۳۹۹)

این شیوه نامه در تاریخ ۱۳۹۸/۰۳/۲۱ به تصویب شورای آموزشی دانشگاه بیرجند رسیده و از همین تاریخ به بعد اجرای آن الزامی است.  

شیوه نامه اجرایی استاد راهنمای تحصیلی

 

این شیوه نامه در جلسه شورای آموزشی دانشگاه مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۱۱ به تصویب رسیده و از نیمسال دوم ۹۸-۱۳۹۷ برای کلیه واحدهای آموزشی دانشگاه بیرجند اجرای آن الزامی است.

فرم پایش وضعیت تحصیلی مخصوص استاد راهنما

فرم اعلان وضعیت تحصیلی دانشجویان یک رشته

فرم اعلان وضعیت تحصیلی دانشجویان دانشکده

آیین نامه اجرایی کمیسیون بررسی موارد خاص

آیین نامه اجرایی کمیسیون بررسی موارد خاص استانی

موارد خاص به وضعیت دانشجویانی گفته می‌شود که جریان تحصیل آنان به خاطر عللی خارج از اراده و اختیار آنها که در تحصیل‌شان مؤثر بوده با مشکل مواجه گردیده و حل آن با مقررات و آیین‌نامه‌های موجود ممکن نیست و رسیدگی به مشکلات تحصیلی آنها و ارائه راه حل منطقی به بررسی بیشتر و قضاوت دقیق‌تر و همه جانبه نیاز داشته باشد.  
قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی    

 

آیین‌نامه‌ها و اطلاعیه‌های نظام وظیفه

آیین‌نامه‌ها توضیحات فرم‌ها و اطلاعیه‌های مرتبط

دستورالعمل جامع معافیت تحصیلی

دانشجویان پسری که در هر یک از مقاطع تحصیلی دانشگاه پذیرفته میشوند باید دارای وضعیت نظام وظیفه مشخص باشند. اگر این قبیل دانشجویان کارت پایان خدمت یا کارت معافیت از خدمت نداشته باشند، بناچار باید برگه درخواست معافیت تحصیلی را در بدو ورود به دانشگاه تکمیل و به پلیس +۱۰ مراجعه نمایند. بطور مشابه در پایان تحصیل، یا در صورت انصراف دانشجو از تحصیل یا اخراج وی، مجدد درخواست لغو معافیت تحصیلی وی از سازمان نظام وظیفه انجام میشود.

دستورالعمل جامع معافیت تحصیلی، مجموعه قوانین مربوط به وضعیت نظام وظیفه دانشجویان پسر است که در تاریخ ۱۳۹۶/۰۹/۰۱ توسط سازمان وظیفه عمومی ناجا به معاونت وظیفه عمومی استانها ابلاغ شده و بر اساس آن عمل میشود.

بخشنامه سازمان وظیفه عمومی ناجا در خصوص ضوابط و مقررات تحصیلی - مورخ ۹۸/۹/۲۵

اطلاعیه سنوات ارفاقی (۹۸/۰۱/۲۷)

فرآیند درخواست اینترنتی خروج از کشور

فرایند بازگشت به تحصیل مشمولان انصرافی از دانشگاه

پرسشهای متداول معافیت تحصیلی

آدرس دفاتر خدمات الکترونیک پلیس +۱۰ بیرجند

 

آیین‌نامه‌ها و اطلاعیه‌های میهمان و انتقال

آیین‌نامه‌ها توضیحات فرم‌ها و اطلاعیه‌های مرتبط

آئین نامه میهمانی و انتقال دانشجویان کاردانی، کارشناسی پیوسته و ناپیوسته موسسات آموزشی عالی دولتی و غیر دولتی ابلاغی سال ۹۲

این آیین نامه، پس از بازبینی آیین نامه میهمان و انتقال سال ۸۹، در تاریخ ۱۳۹۲/۲/۲۸ به تأیید مقام عالی وزارت رسیده و تا زمان حال بر مبنای آن عمل میشود. اطلاعیه آغاز فرآیند میهمانی و انتقال دانشجویان در سال تحصیلی ۹۸-۱۳۹۷

آئین نامه میهمانی و انتقال دانشجویان کاردانی، کارشناسی پیوسته و ناپیوسته موسسات آموزشی عالی دولتی و غیر دولتی ابلاغی سال ۸۹

نامه وزارت در خصوص صدور مدرک دانشجوی میهمان دائم

این آیین نامه در تاریخ ۱۳۸۹/۷/۱۰ به تصویب وزیر علوم تحقیقات و فناوری رسید و از مهرماه سال ۱۳۸۹ به مدت دو سال بر مبنای آن عمل میشد.  

 

آیین‌نامه‌ها و اطلاعیه‌های اداره دانش آموختگان

آیین‌نامه‌ها توضیحات فرم‌ها و اطلاعیه‌های مرتبط

دستورالعمل جامع ایفای تعهد خدمت آموزش رایگان

سایر بخشنامه های مربوط به آموزش رایگان در سایت سازمان امور دانشجویان

جداول شهریه تحصیلی آموزش رایگان در سایت سازمان امور دانشجویان

دستورالعمل جامع ایفای تعهد خدمت آموزش رایگان در تاریخ ۱۳۹۶/۰۲/۱۱ در ارتباط با دانشجویان و دانش آموختگان بهره مند از مزایای تحصیل آموزش رایگان و متعهد به خدمت توسط ریاست سازمان امور دانشجویان ابلاغ شده و لازم الاجرا است.

مدارک لازم جهت صدور تأییدیه و ریزنمرات

مدارک لازم جهت دریافت گواهینامه موقت پایان تحصیلات

مدارک لازم جهت دریافت دانشنامه و ریزنمرات پایان تحصیلات

مدارک لازم جهت صدور گواهینامه موقت پایان تحصیلات المثنی

مدارک لازم جهت صدور دانشنامه فارسی المثنی

نامه وزارت در خصوص رفع ابهام در ایفای تعهد خدمت آموزش رایگان

این نامه توسط سازمان امور دانشجویان در تاریخ ۱۳۹۷/۷/۲۰ جهت رفع برخی از ابهام‌های ایجاد شده برای دانشجویان در خصوص لغو تعهد خدمت آموزش رایگان ارسال شده است.
 

یکی از نکات مهم این نامه:

در خصوص دانشجویان انصرافی و اخراجی که قصد ادامه تحصیل در دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی وزارتین را دارند (به جز دانشگاه آزاد اسلامی) ارسال تاییدیه تحصیلی بدون ریزنمرات بلامانع می‌باشد و ارسال ریزنمرات رسمی چون در جهت تطبیق واحد صورت می‌گیرد بایستی بعد از لغو تعهد خدمت آموزش رایگان باشد. در خصوص دانشگاه آزاد اسلامی کلیه دانشجویان انصرافی و اخراجی در صورت ادامه تحصیل در دانشگاه مذکور بایستی ایفای تعهد خدمت آموزش رایگان بصورت کامل انجام پذیرد.

 

 

تعداد بازدید:۵۰۷۶