آیین‌نامه‌ها و مستندات الزام‌آور مدیریت آموزشی

تعداد بازدید:۲۱۵۱۶

موارد ابلاغی نیمسال‌های درگیر با همه گیری کووید ۱۹

آئین‌نامه‌ها توضیحات فرم‌ها و اطلاعیه‌های مرتبط
ابلاغ ۲۰ بندی وزارت عتف
 
این سند توسط نامه شماره ۲/۸۶۳ در تاریخ ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ معاون آموزشی وزارت عتف، به تمام دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی کشور ابلاغ شد و هدف از آن ایجاد هماهنگی بیشتر بین دانشگاه‌ها در جهت تداوم فرآیندهای آموزشی در زمان همه گیری بیماری کووید ۱۹ و بطور خاص در نیمسال دوم ۹۹-۹۸ بود.

 

نامه تداوم سیاستهای تسهیلگر در دو نیمسال اول و دوم ۱۴۰۰-۱۳۹۹

   

 

آیین نامه‌ها و شیوه نامه‌های آموزشی

آئین‌نامه‌ها توضیحات فرم‌ها و اطلاعیه‌های مرتبط

شیوه نامه جامع آموزشی دانشگاه بیرجند (۱۴۰۲)

آئین نامه یکپارچه مقررات آموزشی دوره‌های تحصیلی کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی (ابلاغی شهریور ۱۴۰۲ وزارت عتف)

این شیوه نامه توسط معاونت آموزشی دانشگاه بیرجند بر آئین نامه ابلاغی وزارت عتف تدوین و در شورای آموزشی دانشگاه مورخ ۰۴/‏۰۷/‏۱۴۰۲‬ مصوب شده است. اجرای این شیوه نامه برای کلیه دانشجویان ورودی مهر ۱۴۰۲ به بعد (شامل تمامی مقاطع تحصیلی کاردانی، کارشناسی ناپیوسته، کارشناسی پیوسته، کارشناسی ارشد و دکتری) الزامی است.  

شیوه نامه جامع آموزشی دوره‌های تحصیلی دانشگاه بیرجند (۱۳۹۷)

آئین‌نامه دوره‌های کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی (ویژه دانشگاه‌های سطح ۱ و ۲ دولتی) ابلاغی ۹۷/۳/۱

این شیوه نامه توسط معاونت آموزشی دانشگاه بیرجند بر آئین نامه آموزشی وزارت عتف مصوب ۱۳۹۷ تدوین شده و برای کلیه دانشجویان ورودی ۱۳۹۷ به بعد (شامل تمامی مقاطع تحصیلی کاردانی، کارشناسی ناپیوسته، کارشناسی پیوسته، کارشناسی ارشد و دکتری) اجرای آن الزامی است.

نامه شماره ۴۳۰۶۹/‏۲‬ مورخ ۰۱/‏۰۳/‏۹۷‬ وزارت عتف در خصوص تفویض اختیار به دانشگاه‌های سطح یک و دو مبنی بر تدوین شیوه نامه آموزشی

نامه شماره ۲۳۱۵۶۷/‏۲‬ مورخ ۰۶/‏۰۹/‏۹۸‬ وزارت عتف در خصوص بندهای الزامی آئین نامه جامع آموزشی

آئین نامه آموزشی کاردانی، کارشناسی پیوسته و ناپیوسته ۹۳

نامه وزارت در خصوص ماده ۳۳ آئین نامه ۹۳

این آئین نامه مصوب ۱۳۹۳/۱۲/۱۶ شورای عالی برنامه ریزی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (عتف) است و برای دانشجویان ورودی ۹۳ تا ۹۷ لازم الاجراست.  
آئین نامه آموزشی کاردانی، کارشناسی پیوسته و ناپیوسته ۹۱ این آئین نامه مصوب ۱۳۹۱/۰۵/۰۸ شورای عالی برنامه ریزی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (عتف) است و برای دانشجویان ورودی ۹۱ تا ۹۳ لازم الاجراست.  
آئین نامه آموزشی کاردانی، کارشناسی پیوسته و ناپیوسته ۷۶ این آئین نامه مصوب ۱۳۷۶/۰۲/۱۴ شورای عالی برنامه ریزی وزارت فرهنگ و آموزش عالی است و برای دانشجویان ورودی ۷۶ تا ۹۱ لازم الاجراست.  
آئین نامه آموزشی کارشناسی ارشد ناپیوسته (مصوب ۱۳۹۴/۴/۷) این آئین نامه در جلسه مورخ ۱۳۹۴/۴/۷ به تصویب شورای برنامه ریزی آموزش عالی رسیده و برای دانشجویان ورودی سال تحصیلی ۹۵-۱۳۹۴ و پس از آن لازم الاجراست.  
آئین نامه آموزشی کارشناسی ارشد ناپیوسته (مصوب ۱۳۸۸/۱/۱۵) این آئین نامه در جلسه مورخ ۱۳۸۸/۱/۱۵ شورای برنامه ریزی آموزش عالی به تصویب وزیر محترم عتف رسیده و از نیمسال اول ۸۹-۸۸ قابل اجرا بوده است.  
آئین نامه آموزشی دکتری تخصصی (برای ورودی‌های سال ۱۳۹۵ و پس از آن) این آئین نامه در جلسه مورخ ۱۳۹۴/۱۱/۲۴ به تصویب شورای برنامه ریزی آموزش عالی رسیده و برای دانشجویان ورودی سال تحصیلی ۹۶-۱۳۹۵ و پس از آن لازم الاجراست.  
آئین نامه آموزشی دکتری تخصصی (برای ورودی‌های سال ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۴) این آئین نامه در جلسه مورخ ۱۳۸۹/۸/۸ به تصویب شورای برنامه ریزی آموزش عالی رسیده و برای دانشجویان ورودی سال تحصیلی ۹۰-۱۳۸۹ و پس از آن لازم الاجراست.  

شیوه نامه برگزاری امتحانات دانشگاه بیرجند

شیوه نامه برگزاری امتحانات پایان نیمسال بصورت غیرحضوری (مصوب شورای آموزشی دانشگاه مورخ ۱۳/‏۰۳/‏۱۳۹۹‬

این شیوه نامه در تاریخ ۱۳۹۸/۰۳/۲۱ به تصویب شورای آموزشی دانشگاه بیرجند رسیده و از همین تاریخ به بعد اجرای آن الزامی است.  

شیوه نامه اجرایی استاد راهنمای تحصیلی

 

این شیوه نامه در جلسه شورای آموزشی دانشگاه مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۱۱ به تصویب رسیده و از نیمسال دوم ۹۸-۱۳۹۷ برای کلیه واحدهای آموزشی دانشگاه بیرجند اجرای آن الزامی است.

فرم پایش وضعیت تحصیلی مخصوص استاد راهنما

فرم اعلان وضعیت تحصیلی دانشجویان یک رشته

فرم اعلان وضعیت تحصیلی دانشجویان دانشکده

قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی    


مقررات کمیسیون بررسی موارد خاص

آئین‌نامه‌ها توضیحات فرم‌ها و اطلاعیه‌های مرتبط
آئین نامه جدید شوراهای بررسی موارد خاص وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
 

آئین نامه مزبور در نامه شماره ۳۰۸۴۴۵/‏۱۱‬ مورخ ۲۷/‏۱۲/‏۹۹‬ مدیر کل دفتر وزارتی ابلاغ شده است.

 

آئین نامه اجرایی کمیسیون بررسی موارد خاص

آئین نامه اجرایی کمیسیون بررسی موارد خاص استانی

موارد خاص به وضعیت دانشجویانی گفته می‌شود که جریان تحصیل آنان به خاطر عللی خارج از اراده و اختیار آنها که در تحصیل‌شان مؤثر بوده با مشکل مواجه گردیده و حل آن با مقررات و آئین‌نامه‌های موجود ممکن نیست و رسیدگی به مشکلات تحصیلی آنها و ارائه راه حل منطقی به بررسی بیشتر و قضاوت دقیق‌تر و همه جانبه نیاز داشته باشد.  

 

آئین‌نامه‌ها و اطلاعیه‌های نظام وظیفه (مهم برای دانشجوی پسر دارای معافیت تحصیلی)

آئین‌نامه‌ها توضیحات فرم‌ها و اطلاعیه‌های مرتبط

دستورالعمل جامع معافیت تحصیلی

دانشجویان پسری که در هر یک از مقاطع تحصیلی دانشگاه پذیرفته می‌شوند باید دارای وضعیت نظام وظیفه مشخص باشند. اگر این قبیل دانشجویان کارت پایان خدمت یا کارت معافیت از خدمت نداشته باشند، بناچار باید برگه درخواست معافیت تحصیلی را در بدو ورود به دانشگاه تکمیل و به پلیس +۱۰ مراجعه نمایند. بطور مشابه در پایان تحصیل، یا در صورت انصراف دانشجو از تحصیل یا اخراج وی، مجدد درخواست لغو معافیت تحصیلی وی از سازمان نظام وظیفه انجام می‌شود.

دانشجویانی که در سنوات مجاز معافیت تحصیلی (۲.۵ سال کاردانی، ۳ سال کارشناسی ناپیوسته و کارشناسی ارشد، ۵ سال کارشناسی و ۶ سال دکتری) موفق به اتمام تحصیل نشوند الزاماً باید درخواست سنوات ارفاقی به کمیسیون بررسی موارد خاص دانشگاه بدهند. عواقب ناشی از عدم درخواست سنوات ارفاقی بر عهده شخص دانشجو خواهد بود.

دستورالعمل جامع معافیت تحصیلی، مجموعه قوانین مربوط به وضعیت نظام وظیفه دانشجویان پسر است که در تاریخ ۱۳۹۶/۰۹/۰۱ توسط سازمان وظیفه عمومی ناجا به معاونت وظیفه عمومی استان‌ها ابلاغ شده و بر اساس آن عمل می‌شود.

بخشنامه سازمان وظیفه عمومی ناجا در خصوص ضوابط و مقررات تحصیلی - مورخ ۹۸/۹/۲۵

اطلاعیه سنوات ارفاقی (۹۸/۰۱/۲۷)

فرآیند درخواست اینترنتی خروج از کشور

فرایند بازگشت به تحصیل مشمولان انصرافی از دانشگاه

پرسشهای متداول معافیت تحصیلی

آدرس دفاتر خدمات الکترونیک پلیس +۱۰ بیرجند

 

آئین‌نامه‌ها و اطلاعیه‌های میهمان و انتقال

آئین‌نامه‌ها توضیحات فرم‌ها و اطلاعیه‌های مرتبط
آئین نامه جامع میهمانی و انتقال دانشجویان دوره‌های کاردانی، کارشناسی پیوسته و ناپیوسته دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی (ابلاغی سال ۱۴۰۲) این آئین نامه در تاریخ ۳۱/‏۰۲/‏۱۴۰۲‬ بشماره ۱۸۵۷۷۰/‏۴ مصوب و به امضای معاون وزیر و رئیس سازمان امور دانشجویان رسیده و در تاریخ ۰۲/‏۰۳/‏۱۴۰۲‬ به دانشگاه‌ها ابلاغ شده است.  
نامه وزارت در خصوص نقل و انتقال و تغییررشته پذیرفته شدگان از طریق سوابق تحصیلی (بدون کنکور) استعلام مدیر کل امور دانشجویان داخل از مدیرکل دفتر برنامه ریزی آموزشی در خرداد ماه ۱۳۹۸  

آئین نامه میهمانی و انتقال دانشجویان کاردانی، کارشناسی پیوسته و ناپیوسته مؤسسات آموزشی عالی دولتی و غیر دولتی (ابلاغی سال ۱۳۹۲)

این آئین نامه، پس از بازبینی آئین نامه میهمان و انتقال سال ۸۹، در تاریخ ۱۳۹۲/۲/۲۸ به تأیید مقام عالی وزارت رسیده و تا زمان حال بر مبنای آن عمل می‌شود. اطلاعیه آغاز فرآیند میهمانی و انتقال دانشجویان در سال تحصیلی ۹۸-۱۳۹۷

آئین نامه میهمانی و انتقال دانشجویان کاردانی، کارشناسی پیوسته و ناپیوسته مؤسسات آموزشی عالی دولتی و غیر دولتی (ابلاغی سال ۱۳۸۹)

نامه وزارت در خصوص صدور مدرک دانشجوی میهمان دائم

این آئین نامه در تاریخ ۱۳۸۹/۷/۱۰ به تصویب وزیر علوم تحقیقات و فناوری رسید و از مهرماه سال ۱۳۸۹ به مدت دو سال بر مبنای آن عمل می‌شد.  

 

آئین‌نامه‌ها و اطلاعیه‌های اداره دانش آموختگان

آئین‌نامه‌ها توضیحات فرم‌ها و اطلاعیه‌های مرتبط

دستورالعمل جامع ایفای تعهد خدمت آموزش رایگان

سایر بخشنامه‌های مربوط به آموزش رایگان در سایت سازمان امور دانشجویان

جداول شهریه تحصیلی آموزش رایگان در سایت سازمان امور دانشجویان

دستورالعمل جامع ایفای تعهد خدمت آموزش رایگان در تاریخ ۱۳۹۶/۱۱/۰۲ در ارتباط با دانشجویان و دانش آموختگان بهره مند از مزایای تحصیل آموزش رایگان و متعهد به خدمت توسط ریاست سازمان امور دانشجویان ابلاغ شده و لازم الاجرا است.

مدارک لازم جهت صدور تأییدیه و ریزنمرات

مدارک لازم جهت دریافت گواهینامه موقت پایان تحصیلات

مدارک لازم جهت دریافت دانشنامه و ریزنمرات پایان تحصیلات

مدارک لازم جهت صدور گواهینامه موقت پایان تحصیلات المثنی

مدارک لازم جهت صدور دانشنامه فارسی المثنی

نامه وزارت در خصوص رفع ابهام در ایفای تعهد خدمت آموزش رایگان

این نامه توسط سازمان امور دانشجویان در تاریخ ۱۳۹۷/۷/۲۰ جهت رفع برخی از ابهام‌های ایجاد شده برای دانشجویان در خصوص لغو تعهد خدمت آموزش رایگان ارسال شده است.
 

یکی از نکات مهم این نامه:

در خصوص دانشجویان انصرافی و اخراجی که قصد ادامه تحصیل در دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی وزارتین را دارند (به جز دانشگاه آزاد اسلامی) ارسال تاییدیه تحصیلی بدون ریزنمرات بلامانع می‌باشد و ارسال ریزنمرات رسمی چون در جهت تطبیق واحد صورت می‌گیرد بایستی بعد از لغو تعهد خدمت آموزش رایگان باشد. در خصوص دانشگاه آزاد اسلامی کلیه دانشجویان انصرافی و اخراجی در صورت ادامه تحصیل در دانشگاه مذکور بایستی ایفای تعهد خدمت آموزش رایگان بصورت کامل انجام پذیرد.

 
اصلاحیه دستورالعمل جامع ایفای تعهد آموزش رایگان این اصلاحیه در تاریخ ۰۱/‏۰۵/‏۱۳۹۹‬ ابلاغ و جایگزین بندهای مشخص شده از دستورالعمل جامع ابلاغی مورخ ۰۲/‏۱۱/‏۱۳۹۶‬ شده است.  

نامه وزارت در خصوص عدم در نظر گرفتن ماههای اسفند ۹۸ و اردیبهشت و فروردین ۹۹ در ثبت نام فرم کاریابی

این نامه توسط سازمان امور دانشجویان در تاریخ ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ جهت رفع مشکل از کسانی که در فرآیند دانش آموختگی شأن در سه ماه مذکور بدلیل کرونا وقفه ایجاد شده، ارسال گردیده است.

 

 

آخرین ویرایش۱۵ مهر ۱۴۰۲