معاون مدیر امور آموزشی

تعداد بازدید:۱۷۲۴

معاون مدیر امور آموزشی آقای دکتر عباس محمدی، دانشیار گروه گیاه پزشکی هستند.
ایشان از تیرماه ۱۴۰۱ تاکنون این مسئولیت را بر عهده دارند.

نحوه ارتباط:

 • تماس با ۳۱۱۲ ۳۱۰۲ با پیش شماره ۰۵۶
 • ارسال ایمیل به amohammadi[at]birjand.ac.ir

 

برای اطلاعات بیشتر به لینک زیر مراجعه کنید.

https://cv.birjand.ac.ir/amohammadi/fa

وظایف معاون مدیر امور آموزشی دانشگاه

 • نظارت و هماهنگ سازی ادارات و واحدهای زیرمجموعه مدیریت آموزشی با هدف انجام بهینۀ کارها و امورات محوله
 • نظارت برحسن اجرای آئین نامه ها، بخشنامه ها و مصوبات آموزشی در ادارات و واحدهای ذیربط و نظارت بر اداره خدمات آموزشی در واحدهای تابعه
 • نظارت بر اجرای بی کم و کاست مقررات و دستورالعملهای آموزشی در دانشکده ها و ایجاد هماهنگی های لازم
 • همکاری در تدوین آئین نامه های اجرائی مربوط به حوزه معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه
 • تهیه، تدوین و ارسال گزارشات مربوط به عملکرد حوزه مدیریت آموزشی به مدیر آموزش
 • رسیدگی به مشکلات دانشجویان در مقاطع مختلف تحصیلی و برآورد نارسائی های آئین نامه ها و مصوبات و پیشنهاد راه حل به مدیر امور آموزشی دانشگاه
 • استفاده از آمار و اطلاعات جهت برنامه ریزی، نظارت و ارزیابی دانشجویان جدیدالورود و دانش آموخته مقاطع مختلف تحصیلی
 • نظرخواهی از دانشکده ها در خصوص تغییرات برنامه های آموزشی
 • پاسخگویی به سوالات دانشجویان در زمینه امور آموزشی
 • انجام سایر امور محوله از طرف مقام مافوق

 

آخرین ویرایش۲۶ آبان ۱۴۰۲