صورتجلسات شورای آموزشی دانشگاه

  سال ۱۳۹۷ سال ۱۳۹۸ سال ۱۳۹۹ سال ۱۴۰۰
فروردین    

شورای آموزشی فوق العاده مورخ ۰۵/‏۰۱/‏۱۳۹۹‬

شورای آموزشی فوق العاده مورخ ۱۹/‏۰۱/‏۱۳۹۹‬

 
اردیبهشت  

شورای آموزشی مورخ ۱۳۹۸/۰۲/۰۳

شورای آموزشی مورخ ۱۳۹۸/۰۲/۲۴

شورای آموزشی فوق العاده مورخ ۰۲/‏۰۲/‏۱۳۹۹‬

شورای آموزشی مورخ ۱۶/‏۰۲/‏۱۳۹۹‬

 
خرداد   شورای آموزشی مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۲۱

شورای آموزشی فوق العاده مورخ ۰۶/‏۰۳/‏۱۳۹۹‬

شورای آموزشی فوق العاده مورخ ۱۳/‏۰۳/‏۱۳۹۹‬

شورای آموزشی مورخ ۲۰/‏۰۳/‏۱۳۹۹‬

شورای آموزشی فوق العاده مورخ ۲۱/‏۰۳/‏۱۳۹۹‬

 
تیر   شورای آموزشی مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ شورای آموزشی مورخ ۱۰/‏۰۴/‏۱۳۹۹‬  
مرداد        
شهریور شورای آموزشی مورخ ۱۳۹۷/۰۶/۲۷ شورای آموزشی مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۱۲ شورای آموزشی مورخ ۱۱/‏۰۶/‏۱۳۹۹‬  
مهر شورای آموزشی مورخ ۱۳۹۷/۰۷/۱۰

شورای آموزشی مورخ ۱۳۹۸/۰۷/۰۲

شورای آموزشی مورخ ۱۳۹۸/۰۷/۲۳

   
آبان

شورای آموزشی مورخ ۱۳۹۷/۰۸/۰۱

شورای آموزشی مورخ ۱۳۹۷/۰۸/۲۹

شورای آموزشی مورخ ۲۸/‏۰۸/‏۱۳۹۸‬

   
آذر   شورای آموزشی مورخ ۲۶/‏۰۹/‏۱۳۹۸‬    
دی

شورای آموزشی مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۰۴

شورای آموزشی مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۱۱

شورای آموزشی مورخ ۲۴/‏۱۰/‏۱۳۹۸‬

   
بهمن

شورای آموزشی مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۰۲

شورای آموزشی مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۱۶

شورای آموزشی مورخ ۱۵/‏۱۱/‏۱۳۹۸‬

   
اسفند شورای آموزشی مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۰۷

شورای آموزشی فوق العاده مورخ ۰۶/‏۱۲/‏۱۳۹۸‬

شورای آموزشی مورخ ۱۳/‏۱۲/‏۱۳۹۸‬

   
تعداد بازدید:۱۱۱۷