صورتجلسات شورای آموزشی دانشگاه

تعداد بازدید:۵۴۲۳

جلساتی که با رنگ بنفش نشان داده شده‌اند جلسات عادی برگزار شده هستند.
رنگ قرمز
نیز جلسات فوق العاده که اضافه بر برنامه ریزی های قبلی تشکیل شده‌اند را نشان می‌دهد.
رنگ خاکستری
جلسات آتی شورا هستند که در تاریخ‌های مشخص شده برگزار خواهند شد.

  سال ۱۳۹۷ سال ۱۳۹۸ سال ۱۳۹۹ سال ۱۴۰۰ سال ۱۴۰۱
فروردین    

شورای آموزشی فوق العاده مورخ ۰۵/‏۰۱/‏۱۳۹۹‬

شورای آموزشی فوق العاده مورخ ۱۹/‏۰۱/‏۱۳۹۹‬

شورای آموزشی مورخ ۳۱/‏۰۱/‏۱۴۰۰‬ شورای آموزشی مورخ ۲۳/‏۰۱/‏۱۴۰۱‬
اردیبهشت  

شورای آموزشی مورخ ۱۳۹۸/۰۲/۰۳

شورای آموزشی مورخ ۱۳۹۸/۰۲/۲۴

شورای آموزشی فوق العاده مورخ ۰۲/‏۰۲/‏۱۳۹۹‬

شورای آموزشی مورخ ۱۶/‏۰۲/‏۱۳۹۹‬

شورای آموزشی مورخ ۲۱/‏۰۲/‏۱۴۰۰‬ شورای آموزشی مورخ ۲۰/‏۰۲/‏۱۴۰۱‬
خرداد   شورای آموزشی مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۲۱

شورای آموزشی فوق العاده مورخ ۰۶/‏۰۳/‏۱۳۹۹‬

شورای آموزشی فوق العاده مورخ ۱۳/‏۰۳/‏۱۳۹۹‬

شورای آموزشی مورخ ۲۰/‏۰۳/‏۱۳۹۹‬

شورای آموزشی فوق العاده مورخ ۲۱/‏۰۳/‏۱۳۹۹‬

شورای آموزشی مورخ ۱۱/‏۰۳/‏۱۴۰۰‬

شورای آموزشی مورخ ۰۳/‏۰۳/‏۱۴۰۱‬

شورای آموزشی مورخ ۱۷/‏۰۳/‏۱۴۰۱‬

تیر   شورای آموزشی مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ شورای آموزشی مورخ ۱۰/‏۰۴/‏۱۳۹۹‬ شورای آموزشی مورخ ۱۵/‏۰۴/‏۱۴۰۰‬ شورای آموزشی مورخ ۱۴/‏۰۴/‏۱۴۰۱‬
مرداد     شورای آموزشی فوق العاده مورخ ۲۱/‏۰۵/‏۱۳۹۹‬ شورای آموزشی فوق العاده مورخ ۱۹/‏۰۵/‏۱۴۰۰‬  
شهریور شورای آموزشی مورخ ۱۳۹۷/۰۶/۲۷ شورای آموزشی مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۱۲ شورای آموزشی مورخ ۱۱/‏۰۶/‏۱۳۹۹‬

شورای آموزشی مورخ ۰۹/‏۰۶/‏۱۴۰۰‬

شورای آموزشی مورخ ۳۰/‏۰۶/‏۱۴۰۰‬

شورای آموزشی مورخ ۰۱/‏۰۶/‏۱۴۰۱‬

شورای آموزشی مورخ ۲۹/‏۰۶/‏۱۴۰۱‬

مهر شورای آموزشی مورخ ۱۳۹۷/۰۷/۱۰

شورای آموزشی مورخ ۱۳۹۸/۰۷/۰۲

شورای آموزشی مورخ ۱۳۹۸/۰۷/۲۳

شورای آموزشی مورخ ۱۵/‏۰۷/‏۱۳۹۹‬ شورای آموزشی مورخ ۲۰/‏۰۷/‏۱۴۰۰‬ شورای آموزشی مورخ ۲۶/‏۰۷/‏۱۴۰۱‬
آبان

شورای آموزشی مورخ ۱۳۹۷/۰۸/۰۱

شورای آموزشی مورخ ۱۳۹۷/۰۸/۲۹

شورای آموزشی مورخ ۲۸/‏۰۸/‏۱۳۹۸‬

شورای آموزشی مورخ ۰۶/‏۰۸/‏۱۳۹۹‬

شورای آموزشی فوق العاده مورخ ۱۴/‏۰۸/‏۱۳۹۹‬

 
آذر   شورای آموزشی مورخ ۲۶/‏۰۹/‏۱۳۹۸‬

شورای آموزشی مورخ ۰۴/‏۰۹/‏۱۳۹۹‬

شورای آموزشی مورخ ۲۵/‏۰۹/‏۱۳۹۹‬

شورای آموزشی مورخ ۰۲/‏۰۹/‏۱۴۰۰‬

شورای آموزشی مورخ ۳۰/‏۰۹/‏۱۴۰۰‬

شورای آموزشی مورخ ۰۱/‏۰۹/‏۱۴۰۱‬

شورای آموزشی مورخ ۱۵/‏۰۹/‏۱۴۰۱‬

دی

شورای آموزشی مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۰۴

شورای آموزشی مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۱۱

شورای آموزشی مورخ ۲۴/‏۱۰/‏۱۳۹۸‬

شورای آموزشی فوق العاده مورخ ۱۴/‏۱۰/‏۱۳۹۹‬

شورای آموزشی مورخ ۱۶/‏۱۰/‏۱۳۹۹‬

شورای آموزشی مورخ ۱۴/‏۱۰/‏۱۴۰۰‬ شورای آموزشی مورخ ۱۳/‏۱۰/‏۱۴۰۱‬
بهمن

شورای آموزشی مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۰۲

شورای آموزشی مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۱۶

شورای آموزشی مورخ ۱۵/‏۱۱/‏۱۳۹۸‬

شورای آموزشی مورخ ۱۴/‏۱۱/‏۱۳۹۹‬   شورای آموزشی مورخ ۰۴/‏۱۱/‏۱۴۰۱‬
اسفند شورای آموزشی مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۰۷

شورای آموزشی فوق العاده مورخ ۰۶/‏۱۲/‏۱۳۹۸‬

شورای آموزشی مورخ ۱۳/‏۱۲/‏۱۳۹۸‬

شورای آموزشی مورخ ۰۵/‏۱۲/‏۱۳۹۹‬ شورای آموزشی مورخ ۰۳/‏۱۲/‏۱۴۰۰‬  
آخرین ویرایش۰۹ بهمن ۱۴۰۱