صورتجلسات شورای آموزشی دانشگاه

تعداد بازدید:۲۷۱۸
  سال ۱۳۹۷ سال ۱۳۹۸ سال ۱۳۹۹ سال ۱۴۰۰
فروردین    

شورای آموزشی فوق العاده مورخ ۰۵/‏۰۱/‏۱۳۹۹‬

شورای آموزشی فوق العاده مورخ ۱۹/‏۰۱/‏۱۳۹۹‬

شورای آموزشی مورخ ۳۱/‏۰۱/‏۱۴۰۰‬
اردیبهشت  

شورای آموزشی مورخ ۱۳۹۸/۰۲/۰۳

شورای آموزشی مورخ ۱۳۹۸/۰۲/۲۴

شورای آموزشی فوق العاده مورخ ۰۲/‏۰۲/‏۱۳۹۹‬

شورای آموزشی مورخ ۱۶/‏۰۲/‏۱۳۹۹‬

شورای آموزشی مورخ ۲۱/‏۰۲/‏۱۴۰۰‬
خرداد   شورای آموزشی مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۲۱

شورای آموزشی فوق العاده مورخ ۰۶/‏۰۳/‏۱۳۹۹‬

شورای آموزشی فوق العاده مورخ ۱۳/‏۰۳/‏۱۳۹۹‬

شورای آموزشی مورخ ۲۰/‏۰۳/‏۱۳۹۹‬

شورای آموزشی فوق العاده مورخ ۲۱/‏۰۳/‏۱۳۹۹‬

شورای آموزشی مورخ ۱۱/‏۰۳/‏۱۴۰۰‬
تیر   شورای آموزشی مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ شورای آموزشی مورخ ۱۰/‏۰۴/‏۱۳۹۹‬ شورای آموزشی مورخ ۱۵/‏۰۴/‏۱۴۰۰‬
مرداد     شورای آموزشی فوق العاده مورخ ۲۱/‏۰۵/‏۱۳۹۹‬  
شهریور شورای آموزشی مورخ ۱۳۹۷/۰۶/۲۷ شورای آموزشی مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۱۲ شورای آموزشی مورخ ۱۱/‏۰۶/‏۱۳۹۹‬

شورای آموزشی مورخ ۰۹/‏۰۶/‏۱۴۰۰‬

شورای آموزشی مورخ ۳۰/‏۰۶/‏۱۴۰۰‬

مهر شورای آموزشی مورخ ۱۳۹۷/۰۷/۱۰

شورای آموزشی مورخ ۱۳۹۸/۰۷/۰۲

شورای آموزشی مورخ ۱۳۹۸/۰۷/۲۳

شورای آموزشی مورخ ۱۵/‏۰۷/‏۱۳۹۹‬  
آبان

شورای آموزشی مورخ ۱۳۹۷/۰۸/۰۱

شورای آموزشی مورخ ۱۳۹۷/۰۸/۲۹

شورای آموزشی مورخ ۲۸/‏۰۸/‏۱۳۹۸‬

شورای آموزشی مورخ ۰۶/‏۰۸/‏۱۳۹۹‬

شورای آموزشی فوق العاده مورخ ۱۴/‏۰۸/‏۱۳۹۹‬

 
آذر   شورای آموزشی مورخ ۲۶/‏۰۹/‏۱۳۹۸‬

شورای آموزشی مورخ ۰۴/‏۰۹/‏۱۳۹۹‬

شورای آموزشی مورخ ۲۵/‏۰۹/‏۱۳۹۹‬

 
دی

شورای آموزشی مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۰۴

شورای آموزشی مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۱۱

شورای آموزشی مورخ ۲۴/‏۱۰/‏۱۳۹۸‬

شورای آموزشی فوق العاده مورخ ۱۴/‏۱۰/‏۱۳۹۹‬

شورای آموزشی مورخ ۱۶/‏۱۰/‏۱۳۹۹‬

 
بهمن

شورای آموزشی مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۰۲

شورای آموزشی مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۱۶

شورای آموزشی مورخ ۱۵/‏۱۱/‏۱۳۹۸‬

شورای آموزشی مورخ ۱۴/‏۱۱/‏۱۳۹۹‬  
اسفند شورای آموزشی مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۰۷

شورای آموزشی فوق العاده مورخ ۰۶/‏۱۲/‏۱۳۹۸‬

شورای آموزشی مورخ ۱۳/‏۱۲/‏۱۳۹۸‬

شورای آموزشی مورخ ۰۵/‏۱۲/‏۱۳۹۹‬