صورتجلسات شورای آموزشی دانشگاه

تعداد بازدید:۷۲۲۶

جلساتی که با رنگ بنفش نشان داده شده‌اند جلسات عادی برگزار شده هستند.
رنگ قرمز
نیز جلسات فوق العاده که اضافه بر برنامه ریزی های قبلی تشکیل شده‌اند را نشان می‌دهد.
رنگ خاکستری
جلسات آتی شورا هستند که در تاریخ‌های مشخص شده برگزار خواهند شد.

  سال ۱۳۹۷ سال ۱۳۹۸ سال ۱۳۹۹ سال ۱۴۰۰ سال ۱۴۰۱ سال ۱۴۰۲ سال ۱۴۰۳
فروردین    

شورای آموزشی فوق العاده مورخ ۰۵/‏۰۱/‏۱۳۹۹‬

شورای آموزشی فوق العاده مورخ ۱۹/‏۰۱/‏۱۳۹۹‬

شورای آموزشی مورخ ۳۱/‏۰۱/‏۱۴۰۰‬ شورای آموزشی مورخ ۲۳/‏۰۱/‏۱۴۰۱‬ شورای آموزشی دانشگاه مورخ ۲۲/‏۰۱/‏۱۴۰۲‬ شورای آموزشی دانشگاه مورخ ۲۸/‏۰۱/‏۱۴۰۳
اردیبهشت  

شورای آموزشی مورخ ۱۳۹۸/۰۲/۰۳

شورای آموزشی مورخ ۱۳۹۸/۰۲/۲۴

شورای آموزشی فوق العاده مورخ ۰۲/‏۰۲/‏۱۳۹۹‬

شورای آموزشی مورخ ۱۶/‏۰۲/‏۱۳۹۹‬

شورای آموزشی مورخ ۲۱/‏۰۲/‏۱۴۰۰‬ شورای آموزشی مورخ ۲۰/‏۰۲/‏۱۴۰۱‬

 

شورای آموزشی دانشگاه مورخ

۱۲/‏۰۲/‏۱۴۰۲‬

 

 
خرداد   شورای آموزشی مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۲۱

شورای آموزشی فوق العاده مورخ ۰۶/‏۰۳/‏۱۳۹۹‬

شورای آموزشی فوق العاده مورخ ۱۳/‏۰۳/‏۱۳۹۹‬

شورای آموزشی مورخ ۲۰/‏۰۳/‏۱۳۹۹‬

شورای آموزشی فوق العاده مورخ ۲۱/‏۰۳/‏۱۳۹۹‬

شورای آموزشی مورخ ۱۱/‏۰۳/‏۱۴۰۰‬

شورای آموزشی مورخ ۰۳/‏۰۳/‏۱۴۰۱‬

شورای آموزشی مورخ ۱۷/‏۰۳/‏۱۴۰۱‬

 

شورای آموزشی دانشگاه مورخ

۱۶/‏۰۳/‏۱۴۰۲‬

 
تیر   شورای آموزشی مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ شورای آموزشی مورخ ۱۰/‏۰۴/‏۱۳۹۹‬ شورای آموزشی مورخ ۱۵/‏۰۴/‏۱۴۰۰‬ شورای آموزشی مورخ ۱۴/‏۰۴/‏۱۴۰۱‬

 

شورای آموزشی دانشگاه مورخ

۲۷/‏۰۴/‏۱۴۰۲‬

 
مرداد     شورای آموزشی فوق العاده مورخ ۲۱/‏۰۵/‏۱۳۹۹‬ شورای آموزشی فوق العاده مورخ ۱۹/‏۰۵/‏۱۴۰۰‬      
شهریور شورای آموزشی مورخ ۱۳۹۷/۰۶/۲۷ شورای آموزشی مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۱۲ شورای آموزشی مورخ ۱۱/‏۰۶/‏۱۳۹۹‬

شورای آموزشی مورخ ۰۹/‏۰۶/‏۱۴۰۰‬

شورای آموزشی مورخ ۳۰/‏۰۶/‏۱۴۰۰‬

شورای آموزشی مورخ ۰۱/‏۰۶/‏۱۴۰۱‬

شورای آموزشی مورخ ۲۹/‏۰۶/‏۱۴۰۱‬

   
مهر شورای آموزشی مورخ ۱۳۹۷/۰۷/۱۰

شورای آموزشی مورخ ۱۳۹۸/۰۷/۰۲

شورای آموزشی مورخ ۱۳۹۸/۰۷/۲۳

شورای آموزشی مورخ ۱۵/‏۰۷/‏۱۳۹۹‬ شورای آموزشی مورخ ۲۰/‏۰۷/‏۱۴۰۰‬ شورای آموزشی مورخ ۲۶/‏۰۷/‏۱۴۰۱‬

 

شورای آموزشی دانشگاه مورخ

۰۴/‏۰۷/‏۱۴۰۲‬

 
آبان

شورای آموزشی مورخ ۱۳۹۷/۰۸/۰۱

شورای آموزشی مورخ ۱۳۹۷/۰۸/۲۹

شورای آموزشی مورخ ۲۸/‏۰۸/‏۱۳۹۸‬

شورای آموزشی مورخ ۰۶/‏۰۸/‏۱۳۹۹‬

شورای آموزشی فوق العاده مورخ ۱۴/‏۰۸/‏۱۳۹۹‬

 

 

شورای آموزشی دانشگاه مورخ

۰۹/‏۰۸/‏۱۴۰۲‬

 

 
آذر   شورای آموزشی مورخ ۲۶/‏۰۹/‏۱۳۹۸‬

شورای آموزشی مورخ ۰۴/‏۰۹/‏۱۳۹۹‬

شورای آموزشی مورخ ۲۵/‏۰۹/‏۱۳۹۹‬

شورای آموزشی مورخ ۰۲/‏۰۹/‏۱۴۰۰‬

شورای آموزشی مورخ ۳۰/‏۰۹/‏۱۴۰۰‬

شورای آموزشی مورخ ۰۱/‏۰۹/‏۱۴۰۱‬

شورای آموزشی مورخ ۱۵/‏۰۹/‏۱۴۰۱‬

 

شورای آموزشی دانشگاه مورخ

۰۷/‏۰۹/‏۱۴۰۲‬

 

 
دی

شورای آموزشی مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۰۴

شورای آموزشی مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۱۱

شورای آموزشی مورخ ۲۴/‏۱۰/‏۱۳۹۸‬

شورای آموزشی فوق العاده مورخ ۱۴/‏۱۰/‏۱۳۹۹‬

شورای آموزشی مورخ ۱۶/‏۱۰/‏۱۳۹۹‬

شورای آموزشی مورخ ۱۴/‏۱۰/‏۱۴۰۰‬ شورای آموزشی مورخ ۱۳/‏۱۰/‏۱۴۰۱‬

-

 
بهمن

شورای آموزشی مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۰۲

شورای آموزشی مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۱۶

شورای آموزشی مورخ ۱۵/‏۱۱/‏۱۳۹۸‬

شورای آموزشی مورخ ۱۴/‏۱۱/‏۱۳۹۹‬   شورای آموزشی مورخ ۰۴/‏۱۱/‏۱۴۰۱‬

شورای آموزشی دانشگاه مورخ

۰۳/‏۱۱/‏۱۴۰۲‬

‌‌‌شورای آموزشی فوق العاده مورخ ۱۷/‏۱۱/‏۱۴۰۲‬
 
اسفند شورای آموزشی مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۰۷

شورای آموزشی فوق العاده مورخ ۰۶/‏۱۲/‏۱۳۹۸‬

شورای آموزشی مورخ ۱۳/‏۱۲/‏۱۳۹۸‬

شورای آموزشی مورخ ۰۵/‏۱۲/‏۱۳۹۹‬ شورای آموزشی مورخ ۰۳/‏۱۲/‏۱۴۰۰‬  

شورای آموزشی دانشگاه مورخ

۱۴/‏۱۲/‏۱۴۰۲‬

 
آخرین ویرایش۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۳