معرفی

تعداد بازدید:۸۳۷۹

مدیریت امورآموزشی یکی از زیر مجموعه های حوزه معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه بیرجند است که مسئولیت هماهنگی بین دانشکده‌ها و سایر واحدهای ذیربط در خصوص اجرای صحیح مقررات و آیین نامه‌های آموزشی و همچنین انجام امور اداری دانشجویان در دوره‌های کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری و امور محوله را بر عهده دارد.

درحال حاضر مدیریت امور آموزشی شامل بخش‌های زیر است:

شرح وظایف مدیریت امور آموزشی:

 • برنامه ریزی و بهره برداری مطلوب از امکانات و تسهیلات و تجهیزات و نیروی انسانی آموزشی و پژوهشی در جهت ارتقاء سطح علمی دانشگاه
 • هماهنگ ساختن فعالیت های آموزشی دانشگاه در رشته ها و گرایش های مختلف با همکاری روسای دانشکده ها
 • نظارت بر نحوه ارائه دروس و اظهارنظر در خصوص پیشنهادات دانشکده ها نسبت به متون و محتوای دروس براساس برنامه ها و سرفصل های مصوب
 • بررسی و ارزیابی متون درسی اساتید به منظور اطمینان از انطباق آنها با برنامه ها و سرفصل های مصوب
 • تهیه و تنظیم برنامه های آموزشی و واحدهای درسی مورد نیاز برای تدریس در هر رشته تحصیلی در محدوده مقررات
 • اظهارنظر درباره ساعات تدریس و تحقیق و کارعلمی اعضای هیئت علمی
 • پیش بینی نیاز استخدام هیئت علمی و نیز اظهارنظر در مورد صلاحیت علمی نامزدهای استخدامی
 • بررسی و ارائه پیشنهاد در مورد اصلاح سرفصل ها، اصلی یا اختیاری بودن عناوین دروس و تعیین محتوای دروس با توجه به آخرین پیشرفت های علمی جهت ارائه به مراجع ذیصلاح جهت تصویب
 • بررسی درخواست دانشکده ها برای ایجاد رشته یا گروه جدید
 • مکاتبه با مراجع ذیصلاح، جهت اخذ مجوز ایجاد گروه آموزشی و رشته جدید
 • همکاری با واحدهای ذیربط جهت برگزاری کارگاه های آموزشی برای پرسنل شاغل در بخش های آموزشی دانشکده ها
 • انجام امور مربوط به بازنگری دروس
 • استعلام از سازمان سنجش آموزش کشور در مورد ظرفیت پذیرش دانشجو از آزمون سراسری در مقاطع مختلف تحصیلی
 • ارسال فرم های اعلام ظرفیت به دانشکده ها و بررسی ظرفیت های اعلام شده از سوی دانشکده ها و تطابق با آئین نامه های موجود
 • همکاری در تدوین آئین نامه های اجرائی مربوط به حوزه معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه
 • تهیه، تدوین و ارسال گزارشات مربوط به عملکرد حوزه معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه به مراجع ذیربط
 • دبیری شورای آموزشی دانشگاه و تنظیم و تدوین مصوبات این شورا
 • تهیه، تنظیم و نگهداری برنامه های مصوب آموزشی دانشجویان دوره‌های مقاطع مختلف تحصیلی و تدوین مقررات مربوطه به صورت کاتالوگ های معرفی دوره های مقاطع مختلف تحصیلی
 • نظارت برحسن اجرای آئین نامه ها، بخشنامه ها و مصوبات آموزشی در واحدهای ذیربط و نظارت بر اداره خدمات آموزشی در واحدهای تابعه
 • رسیدگی به مشکلات دانشجویان در مقاطع مختلف تحصیلی و برآورد نارسائی های آئین نامه ها و مصوبات و پیشنهاد راه حل به معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه
 • همکاری با مسئولین دانشگاه و وزارتخانه در امر برگزاری امتحانات ورودی دانشگاه ها و...
 • نظارت بر اجرای آئین نامه ها در خصوص انتقال و میهمانی دانشجویان
 • استفاده از آمار و اظلاعات جهت برنامه ریزی، نظارت و ارزیابی دانشجویان جدیدالورود و دانش آموخته مقاطع مختلف تحصیلی
 • نظرخواهی از دانشکده ها در خصوص تغییرات برنامه های آموزشی
 • انجام امور ثبت نام و امتحانات دانشجویان درکلیه مقاطع مختلف تحصیلی براساس سیاست های متخذه
 • دریافت لیست پذیرش شدگان از سازمان سنجش آموزش کشور
 • اعمال دستوالعمل های صادره در خصوص ثبت نام پذیرفته شدگان در هر ترم
 • همکاری با دانشکده ها در تهیه برنامه های هفتگی و ارسال آن به واحد رایانه و تهیه کد دروس
 • انجام امور مربوط به امور پذیرفته شدگان
 • پاسخگویی به سوالات دانشجویان در ز مینه امور آموزشی
 • انجام امور مربوط به صدور گواهی، معرفی نامه و سایر مکاتبات
 • ابلاغ برنامه های امتحانی بر طبق تصمیمات متخذه به گروه های آموزشی و نظارت بر امر امتحانات پایان ترم
 • دریافت لیست نمرات و حضور و غیاب و ارسال آن به واحد رایانه و تهیه کارنامه تحصیلی دانشجویان
 • انجام امور مربوط به تطبیق واحدها و راهنمایی دانشجویان در زمینه انتخاب درس
 • کنترل وضعیت آموزشی کلیه دانش آموختگان در جهت رعایت تقسیم بندی دروس تعیین شده، کنترل نمرات مکتسبه و اعمال آیین نامه های مربوط
 • صدور گواهی های موقت دانش آموختگان
 • تهیه آمار دانش آموختگان در پایان هر ترم و ارائه آن به مسئولین ذیربط
 • ارسال تأییدیه فارغ التحصیلی به دانشگاه ها و مراکز دولتی
 • حفظ و نگهداری سوابق تحصیلی دانش اموختگان
 • انجام سایر امور محوله از طرف مقام مافوق
آخرین ویرایش۲۶ آبان ۱۴۰۲