امور دانشجویان شهریه پرداز

تعداد بازدید:۱۸۴۱

این واحد به عنوان یکی از واحدهای زیر مجموعه مدیریت امور آموزشی دانشگاه، انجام فرآیندهای مالی دانشجویان شهریه پرداز را بر عهده دارد.

کارکنان امور دانشجویان شهریه پرداز
   
  • سرکار خانم کوثر خسروی
    • کارشناس امور مالی دانشجویان شهریه پرداز
      • شمارۀ تماس: ۳۱۳۶ ۳۱۰۲-۰۵۶
   
شرح وظایف امور دانشجویان شهریه پرداز

 

آخرین ویرایش۱۱ بهمن ۱۴۰۱