امور دانشجویان شهریه پرداز

تعداد بازدید:۵۲۴

این واحد به عنوان یکی از واحدهای زیر مجموعه مدیریت امور آموزشی دانشگاه، انجام فرآیندهای مالی دانشجویان شهریه پرداز را بر عهده دارد.

کارکنان امور دانشجویان شهریه پرداز
   
  • سرکار خانم کوثر خسروی
    • کارشناس امور مالی دانشجویان شهریه پرداز
      • شمارۀ تماس: ۳۱۳۶ ۳۱۰۲-۰۵۶
   
شرح وظایف امور دانشجویان شهریه پرداز

 

  • تنظیم جداول مربوط به شهریه دانشجویان در هر سال مالی جهت طرح و تصویب در هیأت امنای دانشگاه

  • پیگیری و رسیدگی به پرداختهای مالی دانشجویان شهریه پرداز

  • تهیه گزارشات موردی مربوط به امور مالی دانشجویان شهریه پرداز

آخرین ویرایش۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۱