واحد دبیرخانه

تعداد بازدید:۸۹۷

این واحد به عنوان یکی از واحدهای زیر مجموعه مدیریت امور آموزشی دانشگاه، انجام امور مربوط به مکاتبات را بر عهده دارد.

کارکنان واحد دبیرخانه
   
 • سرکار خانم فاطمه برنجی
  • کارمند دبیرخانه
   • شمارۀ تماس: ۳۱۲۵ ۳۱۰۲-۰۵۶
   
 • سرکار خانم زهرا کارگر
  • کارمند دبیرخانه
   • شمارۀ تماس: ۳۱۲۴ ۳۱۰۲-۰۵۶
   
شرح وظایف واحد دبیرخانه
 • ثبت شماره اندیکاتور و تاریخ نامه های وارده به مدیریت آموزشی در سامانه اتوماسیون اداری
 • اسکن نامه های وارده بصورت فیزیکی و درج آنها در سامانه اتوماسیون اداری
 • چاپ نامه های صادره و ارسال آنها از طریق رابط پست
آخرین ویرایش۱۴ فروردین ۱۴۰۱