واحد رایانه

تعداد بازدید:۸۳۴۴

واحد رایانه یکی از واحدهای زیر مجموعه اداره کل امور آموزشی است که امور مربوط به سامانه های نرم افزاری این مدیریت را به عهده دارد.

کارکنان واحد رایانه
   
 • جناب آقای مجید پسندیده فرد
  • کارشناس پردیس های علوم و کشاورزی و دانشکده ادبیات
   • شمارۀ تماس: ۳۱۲۲ ۳۱۰۲-۰۵۶
   
 • جناب آقای قاسم قانونی
  • کارشناس پردیس های مهندسی، علوم رفتاری، دانشکده های هنر و اقماری ها
   • شمارۀ تماس: ۳۱۲۱ ۳۱۰۲-۰۵۶
   
شرح وظایف واحد رایانه

۱- تخصیص شماره دانشجویی و ثبت مشخصات دانشجویان مهمان، انتقالی، دو رشته ای و استعدادهای درخشان.
۲- صدور کارت دانشجویی دانشجویان ورودی، المثنی و صدور مجدد.
۳- صدور گواهی تدریس اساتید.
۴- ثبت دروس و نمرات معادلسازی شده دانشجویان انتقالی، مهمان، تغییر رشته و دورشته ای براساس آیین نامه در سیستم نرم افزاری آموزش.
۵- ثبت احکام کمیته انضباطی و کمیسیون بررسی موارد خاص در سیستم نرم افزاری آموزش.
۶- ثبت مرخصی و حذف ترم دانشجویان.
۷- ثبت موافقت با مهمان و انتقالی، غیبت در امتحان، حذف اضطراری، حذف پزشکی، مصوبات شورای آموزشی دانشکده ها، تغییر گرایش و دورشته ای در سیستم نرم-افزاری آموزش.
۸- ایجاد و تخصیص کد دروس مطابق سرفصل برای رشته های مختلف.
۹- تعیین دسترسی و تخصیص شناسه کاربری و گذرواژه عبور سیستم نرم افزاری آموزش برای دانشجویان.
۱۰- قفل کلیه نمرات در سیستم نرم افزاری آموزش پس از پایان هر نیمسال.
۱۱- ثبت اطلاعات و نمرات دانش آموختگان سنوات قبل که فاقد اطلاعات در سیستم هستند.
۱۲- رفع مشکلات سخت افزاری و نرم افزاری همکاران مدیریت آموزشی.
۱۳- رفع مشکلات انتخاب واحد دانشجویان.

آخرین ویرایش۲۰ فروردین ۱۴۰۱