آیین نامه‌ها و فرم‌ها

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲۶ مورد.
عکس شاخصعنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبشماره بخشنامهدانلود فایل
شیوه نامه جامع آموزشی دوره های تحصیلی دانشگاه بیرجند (۱۳۹۷)آیین نامه ها و مقررات دانشجویان کارشناسی
آئین نامه آموزشی کاردانی، کارشناسی پیوسته و ناپیوسته ۹۳آیین نامه ها و مقررات دانشجویان کارشناسی
آئین نامه آموزشی کاردانی، کارشناسی پیوسته و ناپیوسته ۹۱آیین نامه ها و مقررات دانشجویان کارشناسی
آئین نامه آموزشی کاردانی، کارشناسی پیوسته و ناپیوسته ۷۶آیین نامه ها و مقررات دانشجویان کارشناسی
آئین نامه میهمانی و انتقال دانشجویان کاردانی، کارشناسی پیوسته و ناپیوسته موسسات آموزشی عالی دولتی و غیر دولتی۹۲آیین نامه ها و مقررات دانشجویان کارشناسی
فرم های استاد راهنمای تحصیلیفرم های دانشجویان کارشناسی
شیوه نامه اجرایی استاد راهنمای تحصیلیآیین نامه ها و مقررات دانشجویان کارشناسی
آئین نامه میهمانی و انتقال دانشجویان کاردانی، کارشناسی پیوسته و ناپیوسته موسسات آموزشی عالی دولتی و غیر دولتی۸۹آیین نامه ها و مقررات دانشجویان کارشناسی
دستورالعمل جامع معافیت تحصیلیآیین نامه ها و مقررات دانشجویان کارشناسی
کاربرگ معادلسازی دروس تحصیل همزمانفرم های دانشجویان کارشناسی
انتقال توام با تغییر رشتهفرم های دانشجویان کارشناسی
انتقالفرم های دانشجویان کارشناسی
مهمان-شبانهفرم های دانشجویان کارشناسی
مهمان-روزانهفرم های دانشجویان کارشناسی
معادلسازی دروس-مهمانیفرم های دانشجویان کارشناسی
معادلسازی دروس-ماده۶۳فرم های دانشجویان کارشناسی
معادلسازی دروس-ماده۵۸فرم های دانشجویان کارشناسی
معادلسازی دروس-ماده۴۶فرم های دانشجویان کارشناسی
معادلسازی دروس-تربیت معلمفرم های دانشجویان کارشناسی
درخواست انصراف از تحصیل و دریافت مدرک کاردانیفرم های دانشجویان کارشناسی