آیین نامه‌ها و فرم‌ها

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲۶ مورد.
عکس شاخصعنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبدانلود فایل
مهمان-شبانهفرم های دانشجویان کارشناسی
شیوه نامه جامع آموزشی دوره های تحصیلی دانشگاه بیرجند (۱۳۹۷)آیین نامه ها و مقررات دانشجویان کارشناسی
فرم های استاد راهنمای تحصیلیفرم های دانشجویان کارشناسی
شیوه نامه اجرایی استاد راهنمای تحصیلیآیین نامه ها و مقررات دانشجویان کارشناسی
آئین نامه میهمانی و انتقال دانشجویان کاردانی، کارشناسی پیوسته و ناپیوسته موسسات آموزشی عالی دولتی و غیر دولتی۸۹آیین نامه ها و مقررات دانشجویان کارشناسی
آئین نامه آموزشی کاردانی، کارشناسی پیوسته و ناپیوسته ۹۳آیین نامه ها و مقررات دانشجویان کارشناسی
آئین نامه آموزشی کاردانی، کارشناسی پیوسته و ناپیوسته ۹۱آیین نامه ها و مقررات دانشجویان کارشناسی
دستورالعمل جامع معافیت تحصیلیآیین نامه ها و مقررات دانشجویان کارشناسی
آئین نامه میهمانی و انتقال دانشجویان کاردانی، کارشناسی پیوسته و ناپیوسته موسسات آموزشی عالی دولتی و غیر دولتی۹۲آیین نامه ها و مقررات دانشجویان کارشناسی
آئین نامه آموزشی کاردانی، کارشناسی پیوسته و ناپیوسته ۷۶آیین نامه ها و مقررات دانشجویان کارشناسی
کاربرگ معادلسازی دروس تحصیل همزمانفرم های دانشجویان کارشناسی
انتقال توام با تغییر رشتهفرم های دانشجویان کارشناسی
انتقالفرم های دانشجویان کارشناسی
اعلام غیبت های دانشجو در طول ترمفرم های دانشجویان کارشناسی
مهمان-روزانهفرم های دانشجویان کارشناسی
معادلسازی دروس-مهمانیفرم های دانشجویان کارشناسی
معادلسازی دروس-ماده۶۳فرم های دانشجویان کارشناسی
معادلسازی دروس-ماده۵۸فرم های دانشجویان کارشناسی
معادلسازی دروس-ماده۴۶فرم های دانشجویان کارشناسی
معادلسازی دروس-تربیت معلمفرم های دانشجویان کارشناسی