آیین نامه‌ها و فرم‌ها- آیین نامه ها و مقررات دانشجویان کارشناسی

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۱ تا ۸ مورد از کل ۸ مورد.
عکس شاخصعنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبدانلود فایل
شیوه نامه جامع آموزشی دوره های تحصیلی دانشگاه بیرجند (۱۳۹۷)آیین نامه ها و مقررات دانشجویان کارشناسی
آئین نامه آموزشی کاردانی، کارشناسی پیوسته و ناپیوسته ۹۳آیین نامه ها و مقررات دانشجویان کارشناسی
آئین نامه آموزشی کاردانی، کارشناسی پیوسته و ناپیوسته ۹۱آیین نامه ها و مقررات دانشجویان کارشناسی
آئین نامه آموزشی کاردانی، کارشناسی پیوسته و ناپیوسته ۷۶آیین نامه ها و مقررات دانشجویان کارشناسی
آئین نامه میهمانی و انتقال دانشجویان کاردانی، کارشناسی پیوسته و ناپیوسته موسسات آموزشی عالی دولتی و غیر دولتی۹۲آیین نامه ها و مقررات دانشجویان کارشناسی
شیوه نامه اجرایی استاد راهنمای تحصیلیآیین نامه ها و مقررات دانشجویان کارشناسی
آئین نامه میهمانی و انتقال دانشجویان کاردانی، کارشناسی پیوسته و ناپیوسته موسسات آموزشی عالی دولتی و غیر دولتی۸۹آیین نامه ها و مقررات دانشجویان کارشناسی
دستورالعمل جامع معافیت تحصیلیآیین نامه ها و مقررات دانشجویان کارشناسی