آیین نامه‌ها و فرم‌ها- فرم های دانشجویان کارشناسی

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۱ تا ۱۸ مورد از کل ۱۸ مورد.
عکس شاخصعنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبدانلود فایل
فرم های استاد راهنمای تحصیلیفرم های دانشجویان کارشناسی
کاربرگ معادلسازی دروس تحصیل همزمانفرم های دانشجویان کارشناسی
انتقال توام با تغییر رشتهفرم های دانشجویان کارشناسی
انتقالفرم های دانشجویان کارشناسی
مهمان-شبانهفرم های دانشجویان کارشناسی
مهمان-روزانهفرم های دانشجویان کارشناسی
معادلسازی دروس-مهمانیفرم های دانشجویان کارشناسی
معادلسازی دروس-ماده۶۳فرم های دانشجویان کارشناسی
معادلسازی دروس-ماده۵۸فرم های دانشجویان کارشناسی
معادلسازی دروس-ماده۴۶فرم های دانشجویان کارشناسی
معادلسازی دروس-تربیت معلمفرم های دانشجویان کارشناسی
درخواست انصراف از تحصیل و دریافت مدرک کاردانیفرم های دانشجویان کارشناسی
درخواست انصراف از تحصیلفرم های دانشجویان کارشناسی
حذف تکدرس-شبانهفرم های دانشجویان کارشناسی
حذف تکدرس-روزانهفرم های دانشجویان کارشناسی
تغییر نمره دانشجو توسط استاد درسفرم های دانشجویان کارشناسی
تعهد‌نامه محضری دریافت ریز نمراتفرم های دانشجویان کارشناسی
اعلام غیبت های دانشجو در طول ترمفرم های دانشجویان کارشناسی