تقویم فرآیندهای آموزشی

تعداد بازدید:۸۵۱

تقویم فرایندهای آموزشی دانشجویان

ردیف

فعالیت ها

زمان مجاز

توضیحات

انتخاب واحد

بر اساس تقویم اعلامی دانشگاه 

حذف و اضافه

بر اساس تقویم اعلامی دانشگاه

 ترمیم انتخاب واحد تا دو درس

انتخاب واحد خارج بازه

بر اساس تقویم اعلامی دانشگاه

برای دانشجویان جامانده از انتخاب واحد

درخواست حذف تک درس

تا دو هفته قبل از شروع امتحانات پایان ترم

رعایت کف واحد و پیشنیازی دروس

درخواست حذف اضطراری تک درس

از دو هفته قبل از شروع امتحانات تا 24 ساعت قبل از شروع امتحان   

 رعایت کف واحد

حذف نیمسال تحصیلی

طی نیم سال تحصیلی تا دو هفته قبل از شروع امتحانات

درخواست مرخصی تحصیلی

تا قبل از شروع انتخاب واحد  

درخواست مجوز ادامه تحصیل برای دانشجویان مشروط

تا  قبل از شروع انتخاب واحد

درخواست مجوز آزمون جامع

تا دوهفته قبل از شروع امتحانات پایان ترم 

گذراندن کلیه دروس و معدل کل بالای 16

ثبت گزارش شش ماهه دانشجوی دکتری

طی نیم سال تحصیلی بر اساس نظر استاد راهنما یا بازه اعلامی دانشکده

داشتن طرح پیشنهاد رساله مصوب. عدم ارائه دو گزارش شش ماهه منجر به اخراج دانشجو می شود

درخواست تمدید سنوات پنجم برای دانشجویان ارشد

تا قبل از شروع انتخاب واحد آن نیم سال 

داشتن طرح تحقیق مصوب از شورای آموزشی دانشکده

درخواست تمدید سنوات  ششم و هفتم  برای دانشجویان ارشد

تا قبل از شروع انتخاب واحد آن نیم سال 

مدارک لازم را در تب تمدید سنوات ببینید

درخواست تمدید سنوات نهم برای دانشجویان دکتری

تا قبل از شروع انتخاب واحد آن نیم سال

داشتن طرح تحقیق مصوب در شورای آموزشی دانشکده

درخواست تمدید سنوات دهم به بعد برای دانشجویان دکتری

تا قبل از شروع انتخاب واحد آن نیم سال

مدارک لازم را در تب تمدید سنوات ببینید

در خواست مجوز دفاع از طرح تحقیق دانشجوی کارشناسی ارشد/ در خواست مجوز دفاع از طرح پیشنهادی رساله دکتری

حداقل دو هفته قبل از تاریخ دفاع از طرح تحقیق

در خواست مجوز دفاع از پایان نامه دوره کارشناسی ارشد/ درخواست مجوز دفاع رساله دکتری

حداقل دو هفته قبل از تاریخ دفاع

 

آخرین ویرایش۱۷ مهر ۱۴۰۰