رییس پردیس مهندسی

تعداد بازدید:۵۴۴۵
 سید علیرضا ذوالفقاری

  دکتر سید علیرضا ذوالفقاری

  رییس پردیس مهندسی


  •   دانشیار

  •   پردیس مهندسی

  •   گروه مهندسی مکانیک