مسئولین پژوهشی پیشین

تعداد بازدید:۳۴۶۸
حسین نوفرستی

  حسن فرسی


  •   دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر -گروه مخابرات

  •   hfarsi[at]birjand.ac.ir

غلامرضا نوروزی

  غلامرضا نوروزی


  •   دانشکده مهندسی- گروه مهندسی معدن

  •   gnowrouzi[at]birjand.ac.ir

حسین نوفرستی

  حسین نوفرستی


  •   دانشکده مهندسی -گروه مهندسی معدن

  •   hnoferesty[at]birjand.ac.ir

آخرین ویرایش۰۸ اسفند ۱۴۰۲