گروه مهندسی برق

تعداد بازدید:۱۲۱۷۹

گروه مهندسی برق مشتمل بر چهار گرایش الکترونیک، کنترل، قدرت و مخابرات می باشد. دانشجویان دوره کارشناسی در رشته مهندسی برق پذیرفته شده و تا قبل از تعیین گرایش زیر نظر مدیران گروه های برق- الکترونیک، برق-قدرت، برق- مخابرات طبق جدول ارائه شده در صفحه اساتید راهنما و مدیزان آموزشی به تحصیل مشغول می شوند و پس از تعیین گرایش مدیر گروه و اساتید راهنمایشان متناسب با رشته تحصیلیشان تغییر کرده  و بر اساس برنامه پیشنهادی گرایش خود ادامه تحصیل می دهند.

آخرین ویرایش۱۵ آبان ۱۳۹۷